BRTN-acties november 2022

http://brtn-uitgelicht
22 november 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

CROW Richtlijn verkeersmaatregelen vaarwegen van kracht in 2023

Op de praktijk afgestemde landelijke richtlijnen voor verkeersmaatregelen zijn er bij wegwerkzaamheden al heel wat jaren. Hiervoor zijn de richtlijnen Werk in Uitvoering 96a en 96b beschikbaar.
Uniforme maatregelen bij werkzaamheden op en rond vaarwegen waren nog niet eerder landelijk geregeld. Provincie Zuid-Holland liep hier binnen de eigen organisatie tegen aan en heeft hiervoor in februari 2021 zelf een richtlijn uitgebracht. Deze richtlijn van provincie Zuid-Holland wordt nu breder getrokken, zodat deze nu ook landelijk ingezet kan worden.

De nieuwe landelijk te gebruiken richtlijn 96vw ‘Standaardmaatregelen op vaarwegen’ is tot stand gekomen in een CROW-werkgroep. In deze groep zaten bewust alleen beheerders. Er is wel getoetst bij beroepsvaartorganisaties. Waterrecreatie Nederland vindt het jammer dat er geen vertegenwoordigers van organisaties uit de recreatievaart zijn geconsulteerd. Juist omdat de maatregelen voor de kleine en smallere vaarwegen zijn ontwikkeld, waar ook relatief veel recreatievaart is. In het overleg met gebruikerspartijen zijn voordelen van een eenduidige en standaard aanpak bij tijdelijke hindervolle werkzaamheden en evenementen op en langs het water.

Een van de maatregelen die wel vragen oproept bij partijen actief in de waterrecreatie is de verplichte fysieke afsluiting bij evenementen door middel van een (ballen)lijn als de volledige vaarweg gestremd dient te worden. Dit kan voor organisatoren van evenementen tot extra kosten leiden, echter ook tot duidelijkheid en meer passieve veiligheid. Daarnaast zal in de praktijk ook worden gekeken of andere wijzen van fysieke afsluiting kunnen volstaan.

De richtlijn wordt opgenomen in de CROW standaarden en is online te vinden in de CROW kennisbank of bij het CROW te bestellen. De richtlijn zal vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn. En zal na een jaar worden geëvalueerd. Waterrecreatie Nederland zal met betrokken bestuurlijke partners in de sector de ervaringen met de nieuwe richtlijn volgen en deze inbrengen bij de evaluatie.

GONZ-overleg

Op woensdag 26 oktober heeft Waterrecreatie Nederland vanuit de werkzaamheden voor het BRTN en Varen doe je Samen! deelgenomen aan het GONZ overleg. GONZ staat voor Gemeenschappelijk Overlegkader Nautische Zaken. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van provincies en Rijkswaterstaat op het gebied van vaarwegenbeheer. Het GONZ is ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het IPO Vakberaad beheer en bouw. Besproken onderwerpen:

  • We hebben een update gegeven van het in Coronatijd ontwikkelde concept Varen doe je Samen! On tour. Dit concept was ook dit jaar weer een succes. Voor 2023 wordt weer een VDJS!-programma voor locatie specifieke voorlichting over veiligheid via ‘on Tour’ ontwikkeld.
  • Versmallingen van vaarwegen die voorkomen bij vernieuwing van oeverbescherming wanneer een nieuwe damwand voor de bestaande walbescherming gezet wordt. Alle provincies in het GONZ zijn zich daarvan bewust. Vanuit de BRTN-classificatie is dit niet wenselijk. Provincie Zuid-Holland geeft aan in principe damwanden altijd op dezelfde lijn terug te plaatsen (hart op hart). Tegelijkertijd is aangeven dat dit niet altijd mogelijk is.
  • Eénduidigheid in communicatie bij belemmeringen van het gebruik van vaarwegen ten gevolge van droogte, zoals afgelopen zomer op verschillende plaatsen voorkwam: “Hoe regelen we dat met elkaar goed en functioneel.” Volgens het GONZ zijn waterschappen hiervoor aan zet. Zij hebben ook stappenplannen liggen (zie figuur). Het zou goed zijn om de te nemen stappen eerder met de vaarwegbeheerder te bespreken. Provincies geven aan in overleg te gaan met hun waterschappen over de vraag hoe er helder gecommuniceerd kan worden over scheepvaartbelemmeringen bij (dreigend) watertekort en verzilting. Terugkoppeling volgt in GONZ-overleg eerste kwartaal 2023.


    Generiek stappenplan /verdringingsreeks.

 Overleg gebruikersgroep BRTN

Op 27 oktober jl. vond het BRTN-gebruikersoverleg plaats. Aan dit overleg, wat o.a. ter voorbereiding op het BRTN-overleg met provincies, Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen wordt gehouden, doen vertegenwoordigers van de volgende partijen in mee: Watersportverbond, HISWA-RECRON, Vereniging van Toerzeilers, Vereniging Nederlandse Motorbootsport en Koninklijke Nederlandse Roeibond. Bespreekpunten waren:

  • De brug in de N203 bij Krommenie over de Nauernasche Vaart. De Nauernasche Vaart is vanwege het feit dat de Coenbrug is gestremd een belangrijke omvaarroute voor staande masten. Nu is deze brug in Krommenie ook kapot/buiten gebruik, in ieder geval tot eind dit jaar. De problematiek rondom de Coenbrug wordt samen met vertegenwoordigers van HISWA-RECRON, Toerzeilers en Watersportverbond opgepakt. De laatste is ook zeer actief betrokken bij de Nauernasche Vaart.
  • Zorgen rondom de Haringvlietbrug. Deze brug is ook langdurig dicht vanwege werkzaamheden.
  • De verlaging van de windbelasting, van 5 naar 6 Bft, van onder meer de Algerabrug en Noordse spoorbrug is een punt van aandacht. Het protocol moet duidelijker dan alleen meter per seconde berekening. Met m/seconde zou je al een stremming kunnen krijgen bij een korte windpiek.
  • Een aantal beweegbare bruggen, waar er wordt gekeken naar het vervangen van een beweegbare brug met vaste variant, zoals o.a. bij de Steekterbrug. Vanuit het BRTN neemt Waterrecreatie Nederland actie vanuit het BRTN-uitgangspunt “houden wat je hebt”.
  • De effecten voor de waterrecreatie van de invoering van de nieuwe CROW Richtlijn verkeersmaatregelen vaarwegen. (zie het BRTN-actiebericht hierover).

Met betrekking tot de vele stremmingen in het BRTN zal Waterrecreatie Nederland in het BRTN-overleg een gezamenlijke actie bespreken.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel