BRTN-acties december 2022

http://brtn-uitgelicht
19 december 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

BRTN-overleg december

Op 13 december was het laatste BRTN-overleg van dit jaar. Aan het overleg nemen vertegenwoordigers van de ondertekenaars van de Bestuurlijke Afspraken BRTN 2020 t/m 2025 deel, waaronder provincies en Rijkswaterstaat. Ook is er vertegenwoordiging vanuit de waterschappen. Tijdens het overleg worden zowel ontwikkelingen in het eigen beheergebied als ook actuele onderwerpen gedeeld.
Op de agenda stonden onder meer een update van diverse BRTN Route-overleggen en een terugkoppeling van het BRTN gebruikersoverleg, waarin HISWA-RECRON, Watersportverbond, de Roeibond, de Toerzeilers en VNM zitting hebben. Vanuit dit gremium zijn onder andere aandachtpunten op de nieuwe CROW richtlijn 96vw ‘Standaardmaatregelen op vaarwegen’ ingebracht.
Verder zijn in het overleg op brede schaal de zorgen rondom vervanging en renovatie opgave van Rijkswaterstaat, zowel budgettair als op de planning aan de orde geweest. Er is een conceptbrief aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat besproken waarin deze breed gedeelde zorg wordt benoemd en toegelicht. En tot slot is het BRTN werkplan voor 2023 op inhoud gedeeld met de aanwezigen. Het plan vormt de leidraad voor de activiteiten in het komende jaar.

Steekterbrug wordt een vaste brug

Na jaren van overleggen, besprekingen maar ook verzet is 13 december in Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om de huidige beweegbare Steekterbrug in Alphen aan de Rijn te vervangen door een vaste variant. Het kostenvoordeel van 15 miljoen euro zou niet opwegen tegen het gebruik van de brug.
De huidige doorvaarthoogte in gesloten toestand wordt wel verhoogd van 4.80 naar 5.40 meter. Maar de nieuwe brug zal een obstakel zijn voor alle zeilschepen en een barrière voor zeilschepen die hun mast niet kunnen strijken. De gedeputeerde heeft toegezegd dat er maatwerk oplossingen zullen komen voor de watergebonden bedrijven en zeilbootbezitters, die door dit besluit worden getroffen.
Zowel Koninklijke Binnenvaart Nederland als Waterrecreatie Nederland hebben in het voortraject aangegeven voor behoud van een beweegbare brug te zijn. Daarnaast zijn er zorgen geuit, ook door diverse politieke partijen, dat dit besluit voor de Steekterbrug geen precedentwerking mag hebben bij toekomstige beslissingen over vervanging van andere beweegbare bruggen in de provincie. Partijen hebben gedeputeerde Zevenbergen verzocht om zijn collega Baljeu te vragen om te komen tot een toekomstvisie op het gebruik van de vaarwegen en vervoer over water in Zuid-Holland. De komende maanden zullen de plannen worden uitgewerkt. Waterrecreatie Nederland heeft aangegeven samen met de projectorganisatie te willen kijken of in het project toch nog plussen voor de recreatievaart zijn te realiseren, dichtbij en in de regio, bijvoorbeeld een ordentelijke tuigsteiger voor zeilboten met een strijkbare mast. Zo kan hun nadeel nog enigszins worden beperkt.

Waterrecreatievisie 2050 Provincie Fryslân

Provincie Fryslân wil dat waterrecreatie nog meer voorop komt in toekomstig beleid. Het BRTN is een belangrijk netwerk voor de huidige en toekomstige ontwikkeling van waterrecreatie in deze provincie. Waterrecreatie is van groot economisch, maar ook ecologisch belang. Dit geldt niet alleen in Fryslân.
Om te zorgen dat waterrecreatie een duidelijke plek in toekomstig beleid houdt en heeft, werkt men in Fryslân aan een duidelijke visie voor 2050. “Er komt veel op ons af onder meer op het gebied van klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en waterbeheer”, stelt Marco Vuijk, Senior adviseur waterrecreatie bij de provincie. Door een duidelijke visie van de waterrecreatie te hebben kunnen er goede koppelingen worden gemaakt met beleid op andere thema’s. Mede op basis van de werkzaamheden voor het BRTN draagt Waterrecreatie Nederland bij aan dit proces.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter