Rapportages Staat van de infrastructuur en prognoserapport Vervanging en Renovatie 2022 gepresenteerd

http://header-Rapportage-Staat-van-de-Infrastructuur-Rijkswaterstaat
10 december 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Eind november heeft minister Harbers van I&W de Rapportages Staat van de infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail en het prognoserapport Vervanging en Renovatie 2022 aan de regering gepresenteerd. Ook een kaart met beperkingen voor het scheepvaartverkeer werd opgesteld.

Druk neemt toe

“Ons areaal is groot en divers in aard en functionaliteit en onze infrastructuur complex. Ook nadert op alle netwerken een deel van de kunstwerken het einde van hun verwachte levensduur of heeft deze al overschreden.” zegt Harbers in de brief. “Tevens dient opgemerkt te worden dat de meeste kunstwerken in het verleden niet ontworpen zijn op de huidige omstandigheden en veranderd gebruik, zoals meer en zwaarder verkeer en grotere schepen. De druk op de instandhoudingsopgave neemt daardoor toe. Daarom heeft dit kabinet extra structurele financiële middelen beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord voor beheer en onderhoud.”

Om de infrastructuur in de toekomst veilig, betrouwbaar en voorspelbaar te laten zijn moeten wel belangrijke keuzes gemaakt worden, voegt de minister eraan toe. In de kamerbrief wordt daartoe een voorstel gedaan. In deze Kamerbrief is verder aangegeven dat verschillende onderzoeken en validaties de komende tijd worden opgestart, om te komen tot een totaalbeeld over de te maken keuzes hoe de instandhouding van de netwerken langjarig en doelmatig kan worden gerealiseerd.

Rapportage Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat

De rapportage bevat een beschrijving van de staat van de drie door Rijkswaterstaat beheerde netwerken op peildatum 1 januari 2022. De scope en methodiek zijn vergelijkbaar met de rapportage van vorig jaar. Er zijn verschillende verbeteringen in de wijze van rapporteren doorgevoerd: ten eerste is duidelijker aangegeven op basis van welke normen de oordelen zijn gevormd. Ten tweede zijn, daar waar beschikbaar, tijdsreeksen van maximaal vijf jaar van resultaten opgenomen om een beter beeld van de trend te krijgen. Ten derde is per netwerk een overkoepelende conclusie over de staat van de infrastructuur getrokken.

Het beeld in de rapportage is dat de infrastructuur grotendeels voldoet, maar niet overal, zo schrijft de minister. Op alle netwerken is het effect van uitgesteld onderhoud op de netwerken zichtbaar. Er zijn meer storingen. De keuze voor het moment van onderhoud of vervanging wordt bepaald op basis van de feitelijke technische conditie en de middelen die beschikbaar zijn. Om de veiligheid te borgen worden er nu reeds beheersmaatregelen zoals snelheids- of aslastbeperkingen genomen. De afgelopen periode is het aantal beperkingen en de kans op beperkingen significant toegenomen.

Doorontwikkeling

“Diverse onderdelen van ons ministerie zijn gestart met de doorontwikkeling van de ‘Staat van de Infra’ Rijkswaterstaat om te zorgen dat deze in de toekomst een meer representatief beeld kan geven en een betrouwbaardere indicatie kan geven van de risico’s op falen (die leiden bijvoorbeeld tot lagere beschikbaarheid en verminderde veiligheid). De ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw basiskwaliteitsniveau en het ontwikkelplan Assetmanagement worden hierbij betrokken. Hierdoor wordt een steeds beter onderbouwd inzicht gerealiseerd in de toestand van onze netwerken.” Aldus Harbers.

Download de Rapportage Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat

Prognoserapport Vervanging en Renovatie 2022 Rijkswaterstaat

Om ook inzicht te krijgen in de omgang van de toekomstige opgave voor Vervanging en Renovatie (VenR), heeft Rijkswaterstaat het ‘prognoserapport VenR 2022’ opgeleverd. Dit rapport geeft een eerste globaal beeld van de objecten die komende periode aan vernieuwing toe zijn. Daarbij is ook een inschatting gegeven van de bijbehorende budgetbehoefte voor de looptijd van de investeringsfondsen (Mobiliteitsfonds en Deltafonds) en doorkijk naar 2050.

“De prognose laat zien dat de VenR-opgave een flinke uitdaging blijft en de komende decennia steeds verder groeit,” zo staat in de brief. “Deze prognose is uiteraard nog met de nodige onzekerheid omgeven. Onderdeel van de prognose is bijvoorbeeld nog niet de haalbaarheid, maakbaarheid (qua capaciteit) en programmering van de opgave. Momenteel wordt het prognoserapport inclusief de budgetbehoefte gevalideerd door een externe partij. Doel hiervan is nagaan of de systematiek om tot de budgetbehoefte te komen, voldoende onderbouwd en navolgbaar is. De verwachting is dat deze validatie in het eerste kwartaal van 2023 is afgerond. Daarnaast moet er ook nog een maakbaarheidstoets (qua capaciteit) worden gedaan. Er kan nog worden onderzocht of er ook andere oplossingen zijn voor de VenR-opgave, zoals keuze voor renovatie in plaats van vervanging. Verder wordt de toekomstige VenR opgave mede bepaald door het huidig te hanteren kwaliteitsniveau en prestatie-eisen voor de hoofdinfrastructuurnetwerken. Toekomstige ontwikkelingen stellen andere eisen aan de netwerken waarbij er niet alleen uitdagingen zijn maar ook kansen door nieuwe technologie en digitalisering om onze infrastructuur te verbeteren.”

Lees ook het interview met Nancy Scheijven, Directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement en Jan Slager, Directeur Vervanging en Renovatie bij Rijkswaterstaat, dat wij vorig jaar voerden. Ook maakten wij toen de viewer ‘Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat’ waarin de werkzaamheden in kaart zijn gebracht.

Overige downloads:

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter