BRTN-acties januari 2023

http://brtn-uitgelicht
26 januari 2023  Laatste update: 21 december 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

RWS Gebruikersraad Nat: veel aandacht voor vaarrecreatie

De Gebruikersraad Nat is een directieniveau-overleg tussen Rijkswaterstaat (RWS) en maatschappelijke organisaties die een belang hebben bij het water en vaarwegbeheer van Rijkswaterstaat. Het overleg vindt een aantal keer per jaar plaats. Naast Waterrecreatie NL nemen HISWA-RECRON, het Watersportverbond en ook Koninklijke Binnenvaart Nederland deel. Tijdens het overleg dat in januari plaatsvond zijn meerdere agendapunten relevant voor het BRTN en de recreatievaart besproken, waaronder communicatie tijdens droogtemaatregelen, de Haringvlietbrug, communicatie bij stremming en Radar-B.

De komende periode wordt met betrokken beheerders afgestemd over het verbeteren van communicatie richting de recreatievaart over droogtemaatregelen. Met betrekking tot de Haringvliet zijn vanuit de waterrecreatiesector heel nadrukkelijk de zorgpunten met betrekking tot de gevolgen van de sluiting van de brug en de wijze waarop de sector wordt betrokken uitgesproken. Aan de sluiting valt volgens Rijkswaterstaat helaas weinig te doen. Op het vlak van betrokkenheid en communicatie wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. Dit geldt ook voor andere locaties en de aanpak onderhoud en renovatie van sluizen. Vanuit de sector is een aantal suggesties gedaan. RWS gaat kijken hoe deze suggesties meegenomen kunnen worden. In de presentatie van vertegenwoordigers van de werkgroep Radar-B werd duidelijk dat besluitvorming over gebruik van Radar-b door kleine schepen naar aanleiding het onderzoek en de voorbereiding door deze werkgroep nu wel echt is gewenst. RWS heeft toegezegd dit ook bij de beleidsdirectie aan te geven.

Zorgen om toegankelijkheid Noord-Holland

Al geruime tijd is Waterrecreatie Nederland in samenwerking met vertegenwoordigers van het Watersportverbond, HISWA-RECRON en de Toerzeilers betrokken bij de problemen bij de Coenbrug en bij de afstemming rondom de vervanging van de Zaanbrug. Deze kunstwerken zijn onderdeel van de Staande Mastroute door Noord-Holland en daarmee onderdeel van het BRTN.

Bij de Zaanbrug zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en wordt er enige tijd gebruik gemaakt van de noodbrug. De noodbrug is ook niet geheel storingsvrij gebleken en men wil graag het aantal openingen beperkt houden. Voor de stremming van de Coenbrug is de Nauernasche Vaart de alternatieve omvaarroute voor de Staande Mastroute. Het regioteam van het Watersportverbond is nauw betrokken bij het overleg van de Provincie Noord-Holland over deze omvaarroute. Door deze omvaarroute wordt de Zaan ontlast en zijn de openingen van de noodbrug vooral voor de beroepsvaart. Vanaf de start van deze omvaarroute is wel duidelijk “een gevaar” van deze route aangegeven door alle betrokkenen en dat is de betrouwbaarheid van de Krommeniebrug. De zorg voor een storing aan deze brug is eind oktober vorig jaar helaas uitgekomen. Bij een van de inspecties aan de Brug Krommenie is gebleken dat er in een van de brugonderdelen (een van de assen) scheurvorming plaatsvindt. Uit voorzorg wordt de brug daarom niet meer bediend voor scheepvaart. Alle scheepvaart hoger dan 2,70 meter moet hierdoor omvaren.

De Krommeniebrug staat in de planning om in 2025 te worden vervangen. Gezien de mogelijke kosten wordt overwogen om de brug nu niet te repareren. In het BLVC-overleg hebben Waterrecreatie Nederland en het Watersport erop aangedrongen dat, ondanks de vervanging in 2025, het zaak is dat de brug snel wordt hersteld. Met de hindernissen op de Zaan is het buitengewoon belangrijk dat de Nauernasche Vaart voor aanvang van het vaarseizoen weer te gebruiken is, zonder belemmeringen van doorvaarthoogtes. Dit komt namelijk het vlot en veilig varen voor de beroepsvaart op de Zaan ten goede. Verder is met de huidige stremmingen en hinder een goede bereikbaarheid van het vaargebied in Noord-Holland in het geding, hetgeen haaks staat op de recreatie-ambities van de provincie.

Oplossingen voor recreatievaarders toekomstige nieuwe vaste Steekterbrug

Waterrecreatie Nederland is in gesprek met het projectteam van de Steekterbrug over oplossingen voor de recreatievaart, dat met staande mast gebruik maakt van de Oude Rijn bij Alphen aan de Rijn. Zoals in de vorige BRTN-update is aangegeven, is er door Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten dat de huidige beweegbare Steekterbrug zal worden vervangen door een vaste brug. De kosten voor het behouden van een beweegbare brug waren niet in verhouding tot het huidige gebruik (het aantal openingen). De keuze voor een vaste brug is helaas een beperking voor de ontwikkeling van het BRTN-netwerk.  Het BRTN-team van Waterrecreatie Nederland spant zich nu in om voorzieningen rondom de nieuwe brug te realiseren waar o.a. masten eenvoudig gestreken kunnen worden.De gesprekken met de projectorganisatie verlopen tot nu toe constructief.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter