BRTN-acties mei 2023

http://brtn-uitgelicht
31 mei 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Aandacht voor BRTN landelijke bijeenkomst routenetwerken

Als onderdeel van de herijkte toerisme en recreatie actieagenda – Perspectief 2030 – wordt door het InterProvinciaalOverleg (IPO) gewerkt aan een visie voor de versterking en verbetering van de routenetwerken in Nederland. De focus ligt daarbij op wandelen, fietsen en varen. Tijdens de bijeenkomst op 11 mei j.l. met o.a. beleidsmakers, routebureaus, TBO’s en kennisinstellingen, hebben we vanuit Waterrecreatie Nederland het belang van het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) extra benadrukt. Om Nederland als waterland optimaal te kunnen beleven vanaf het water zijn goede en aaneengesloten vaarroutes erg belangrijk. Het BRTN is hiervoor de basis.

We zullen voor deze te ontwikkelen visie vanuit Waterrecreatie Nederland en het BRTN-overleg inzetten op het behoud en de verbetering van bestaande het huidige BRTN. Daarnaast wordt met partners ook gewerkt aan verdere optimalisatie en de benutting, borging en classificatie van  meer lokale kleinschalige vaarnetwerken. Vaarroutes en vaarwater voor roeien, kanoën, suppers en vletten en sloepen (E&F) dragen bij aan deze vormen van waterrecreatie. Tot slot zijn er kansen om varen te combineren met fietsen en wandelen. De fiets aan boord of een fiets huren om de omgeving op het land verder te ontdekken is voor velen een welkome aanvulling op het vaarplezier.

Betere communicatie met sector vereist bij beperking van de bedientijden in Zeeland

In het BRTN Gebruikersgroep-overleg met vertegenwoordigers van HISWA-RECRON, Watersportverbond, VNM, Toerzeilers en KNRB zijn de zorgen gedeeld over de beschikbaarheid van vaarwegen in het algemeen in Nederland en meer specifiek over het besluit om beperking van de bedientijden in te stellen bij enkele sluizen in Zeeland vanwege personeelsgebrek. Dit geldt onder meer bij de jachtensluis van de Krammersluizen en de sluis van Hansweert.

Naast zorgen werden er in het overleg vooral ook ongenoegens geuit over de gebrekkige en eenzijdige communicatie vanuit Rijkswaterstaat met de waterrecreatiesector. Het door personeelsgebrek moeten snijden in bedientijden valt voor de sector al niet in goede aarde, maar aan de eenzijdige wijze van communiceren maakte meer los. Vanuit de deelnemers van het overleg is een gezamenlijke brief verstuurd om aandacht te vragen voor betere communicatie en afstemming in de toekomst. En dat er voor deze specifieke situatie in Zeeland dient te worden ingezet op adequate en meer structurele oplossingen. Hiertoe worden in de brief al enkele suggesties gegeven aan de districtsleiding zoals op korte termijn de inzet van reeds gepensioneerde sluiswachters.

Nautische data dag

Data als sturings- en hulpmiddel is in ons dagelijkse leven niet meer weg te denken. Dat geldt ook meer en meer op het water. Dat reikt verder dan alleen de gegevens op vaarweginformatie Het Nautische Data Team (NDT) van Rijkswaterstaat organiseerde in mei de Nautische data dag, een bijeenkomst over de beschikbare data en de bijdrage die data levert aan de doelen van Vlot & Veilig varen. Vanuit het veiligheidsperspectief hebben we meegesproken over de effecten wanneer ook de recreatievaartuigen via AIS of GPS in beeld zouden kunnen worden gebracht voor de andere vaarweggebruikers. De vraag daarbij is of het een directe bijdrage levert aan de veiligheid op het water. De meningen liepen daarop uiteen.

Ook bleek dat er nog een uitdaging ligt om de veelheid van beschikbare “open” data om te zetten naar bruikbare informatie voor de vaarweggebruiker. Vanuit RWS wordt steeds meer data gedeeld. Daar maken we als Waterrecreatie Nederland veel gebruik van bijvoorbeeld voor het maken van viewers m.b.t. het BRTN zoals de viewer Vaarweg- en Nautisch beheer. Vanuit onze ervaring met het verwerken en delen van data over waterrecreatie hebben we enkele suggesties gedaan voor het toegankelijker en actueel houden van data.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter