BRTN-acties juni 2023

http://brtn-uitgelicht
27 juni 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Route 9 overleg

Op woensdag 14 juni 2023 is vanuit onze “taak” als Waterrecreatie Nederland : instandhouding en verbeteren van vaarnetwerken en routestructuren (in het kader van de BRTN) het routeoverleg “Route 9” nieuw leven in geblazen. Vaarroute Route 9 gaat in grote lijn van Gorinchem naar Muiden en vice versa. Ze is een van de Noord- Zuid verbindingsroutes buiten de hoofdvaarwegen, en loopt door het midden van Nederland. Ze wordt vooral gebruikt door de recreatievaart (motorboten) en kleine beroepsvaart (tot CEMT II, deels CEMT III). Voor de recreatievaart vormt Route 9 een belangrijke route om niet over het hoofdvaarwegennet samen met grote beroepsvaart te hoeven varen, zoals op het Amsterdam Rijn Kanaal. Route 9 voorziet dan ook in een veilig en aantrekkelijke en veilige route voor met name de recreatievaarder. En is in die zin van wezenlijk belang.

Het overleg werd aanvankelijk 2x per jaar gehouden, maar was mede door corona in het slop geraakt. De behoefte aan een hernieuwde start was bij vaarwegbeheerders, publieke-  en belangenorganisaties duidelijk aanwezig, gezien de animo bij de eerste bijeenkomst.
We waren met bijna twintig aanwezigen, vanuit uiteenlopende partijen, te gast bij gemeente Utrecht.

Er zijn met elkaar afspraken gemaakt over de invulling, inhoud en frequentie van de toekomstige overleggen. Verder zijn er verschillende inhoudelijke onderwerpen besproken, die effect hebben voor en op de Route9: o.a.. de Stadswatervisie Utrecht met o.a. voornemen om emissievrij varen door de stad te verplichten. De toepassing van het vaarvignet Amsterdam in relatie tot de fusie gemeente Weesp met gemeente Amsterdam. Tot slot is er besloten om het aanpalende vaarwegen als de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en Oude Rijn ook te betrekken in de afstemming van werkzaamheden en voorziene stremmingen. Al met al kijken we met een goed gevoel terug op “hernieuwde” overleg.

Bijeenkomst rondom BRTN

Op 8 juni werd in het kader van de bestuurlijke afspraken BRTN 2020-2025 de tweede bijeenkomst  van dit jaar gehouden met de verschillende deelnemers en ondertekenaars van de afspraken in 2020; de deelnemende provincies, Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen. Na de reguliere uitwisseling van alle zaken die rondom de BRTN-vaarroute lokaal en regionaal spelen, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

De toenemende zorgen m.b.t. de beschikbaarheid van de Staande Mast Route door Nederland; ondanks de Route-afspraken is er een gerede kans dat de beschikbaarheid niet gegarandeerd kan worden. Er staan op verschillende plekken in de route omvangrijke infrastructurele werken gepland, die gepaard gaan met langdurige stremmingen. Dit is geen wenselijke situatie, maar door de drukte vooral in het westen en de uitwisseling weg en water, zijn stremmingen onvermijdelijk. Een goede afstemming met de omgeving en een goede communicatie naar gebruikers is hierbij van het grootste belang. Hier is door Waterrecreatie Nederland sterk op gehamerd.

Natuurinclusiviteit is als verdiepingsthema besproken. Want ook in de waterrecreatie speelt dit onderwerp een steeds grotere rol. Uitkomst van dit discussiethema: natuur, natuurwaarden en natuurbehoud hoeven niet op gespannen voet te staan met toerisme en recreatiedoelen mits er ruimte wordt gelaten / duidelijke zonering goed wordt toegepast.

En is er een update gegeven over de verschillende projecten rondom de E&F-classificatie en het stimuleren van het gebruik van kleinschalig vaarwater. We zien vanuit Waterrecreatie Nederland een toenemende behoefte bij gebruikers enerzijds en regelgeving anderzijds. Al met al een goed overleg om kennis, ervaringen en inzichten met elkaar te delen. Het overleg heeft duidelijk toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

BLVC overleggen aansluiten bruggen op centrale bediening Noord-Holland

In Noord-Holland gaat de bediening van bruggen en sluizen over naar de bediencentrale In Heerhugowaard. In de BLVC overleggen – BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en communicatie – wordt er met de omgevingsmanagers, technisch managers en publiek/private partijen gesproken over voorgenomen planningen, afstemmen van maatregelen en signaleren van uitdagingen en mogelijk conflicterende werkzaamheden op omvaarroutes.

De voorbije maanden is er met enige regelmaat overleg met provincie Noord-Holland en uitvoerende partijen van de ombouw over de planning van de werkzaamheden en het beperken van de hinder voor de scheepvaart. Voor komend najaar en voorjaar staan de Schoorldammerbrug en de sluisbrug Purmerend op de planning om te worden aangesloten op de centrale bediening. Beide bruggen zijn gelegen over het Noord-Hollands Kanaal. Daarnaast zal ook de bediening van de naastgelegen sluis worden overgezet. Dit is de eerste sluis in Noord-Holland, die straks op afstand wordt bediend.
De werkzaamheden aan beide bruggen en aan de sluis vallen buiten het recreatieve vaarseizoen, waardoor er minimale hinder zal ontstaan voor de recreatievaart. Echter dit is gezien de strakke planning niet altijd mogelijk. Samen met o.a. het Watersportverbond spannen we ons in om de hinder zoveel mogelijk te laten beperken. Uiteindelijk brengt de centrale bediening de vaarweggebruiker ook voordelen en moeten er soms concessies worden gedaan. De extra inzet, vroegtijdige afstemming met belangengroepen en goede planning door provincie en aannemer zorgt ervoor dat werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten het vaarseizoen gehouden kunnen worden. Daarmee blijft de hinder beperkt.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel