BRTN-acties augustus 2023

http://brtn-uitgelicht
31 augustus 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Volledige stremming Algerabrug voorkomen

Eind juli werden waterrecreanten verrast door een totale stremming van de Algerabrug. Ten grondslag aan de kort van te voren aangekondigde stremming lag een acuut gebrek aan bedieningspersoneel voor deze brug bij Rijkswaterstaat.

De Algerabrug is gelegen in de Staande Mastroute. Dit is de ‘binnendoorroute’ door Nederland voor hoge recreatievaartuigen (zeilboten) en beroepsvaart met bijzondere deklast. Wanneer één beweegbare brug op deze route gestremd is, betekent het dat de gehele route niet of in ieder geval onvolledig beschikbaar is. En de beroeps- en recreatievaart zou moeten uitwijken naar zee. Vanuit het perspectief van veiligheid is dat veelal een ongewenste route. Zeker met de weersgesteldheid van begin augustus.

De Algerabrug ligt daarnaast ook op een heel cruciaal punt in de route die in de zomermaanden veel wordt gebruikt door de recreatievaart. Waterrecreatie Nederland heeft samen met de Vereniging van Toerzeilers, het Verbond Nederlandse Motorbootvaarders, het Watersportverbond en HISWA-RECRON overleg gevoerd. Rijkswaterstaat heeft de volledige stremming weten terug te draaien naar een gedeeltelijke stremming. Twee bedieningen per dag konden worden gewaarborgd zodat konvooivaart mogelijk zou worden.

De samenwerkende partijen uit de waterrecreatiesector zijn blij dat er toch een oplossing is gevonden. In het overleg met Rijkswaterstaat over stremming van de Algerabrug is besproken hoe  communicatie kan worden verbeterd en hoe kennis van stakeholders in de zoektocht naar oplossingen ook bij acute problemen kan worden betrokken en mogelijke samenwerking met andere vaarwegbeheerders bij (on)voorzienbare personele problemen.  Rijkswaterstaat benadrukt dat zij een betrouwbare beschikbaarheid van de staande mastroute van groot belang acht en dat men de vastgelegde afspraken in het Routeakkoord ook gestand wil doen.

BRTN belangenbehartigers overleg waterrecreatie

In de meeste regio’s lopen de vakanties ten einde en kunnen de eerste ervaringen worden gedeeld.
Dat hebben de verschillende partijen verenigd in het BRTN gebruikersbelangen overleg ook gedaan in het overleg eind augustus.
Vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Roeibond, de Vereniging van Toerzeilers, Verbond Nederlandse Motorbootvaarders, het Watersportverbond en HISWA-RECRON hebben de geluiden vanaf het water en hun achterbannen gedeeld. Algehele teneur: er was weer veel leven op de Nederlandse wateren en ook veel te beleven. Kleine en grote evenementen, zoals het succesvolle WK Zeilen voor de kust van Scheveningen, hebben Nederland als waterland weer van haar mooiste en beste kant laten zien.

Maar ook minder mooie kanten of kanten die duidelijk verbetering behoeven werden belicht tijdens het overleg. Zo meldde de KNRB problemen met het meeschutten van roeiboten vanuit veiligheidsoogpunt. Er wordt hier door sluisbedienaren niet eenduidig in gehandeld. Dit zorgt voor frustraties en moeilijk te plannen vaartochten.
Verder werden er in het overleg zorgen geuit over de beschikbaarheid van (recreatieve) vaarwegen en de bereikbaarheid van sommige plaatsen. Het grote aantal vervangings- en renovatieprojecten, die de komende jaren op stapel staan vanuit de verschillende beheerders van waterkunstwerken, zet de beschikbaarheid van het unieke vaarnetwerk in Nederland behoorlijk onderdruk.

Goede planning, tijdige afstemming en effectieve publiekscommunicatie zijn essentieel om de positie van Nederland als water(recreatie)land te behouden. Naast water voor transport, moet er ruimte zijn en blijven voor sport, recreëren en beleven. Waterrecreatie Nederland zal met de andere belangenpartijen zich hierop blijven inzetten

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter