BRTN-acties oktober 2023

http://brtn-uitgelicht
30 oktober 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken rondom Coenbrug

In oktober heeft een directeurenoverleg plaatsgevonden over de Coenbrug en Krommeniebrug. Rijkswaterstaat (RWS), provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Waterrecreatie Nederland waren aanwezig. Vertegenwoordigers van het Watersportverbond, Toerzeilers en HISWA-RECRON, die zich inzetten voor de watersportbelangen in dit gebied, hebben input meegegeven voor het overleg.

De Coenbrug en Krommeniebrug zijn belangrijke bruggen in de Staande Mastroute en alternatieve mastroute door Noord-Holland. Vanwege schade aan de brug wordt de Krommeniebrug sinds het najaar 2022 niet meer bediend. De Coenburg kan sinds het voorjaar 2021 niet meer worden bediend. Daarmee is de doorvaart voor staande masten in dit deel van Noord-Holland niet mogelijk.

Tijdens het overleg hebben alle partijen tegenover RWS aangegeven dat de urgentie hoog is om de Coenbrug weer open te krijgen. De planning wanneer de reparatie Coenbrug definitief wordt uitgevoerd bleek nog niet duidelijk. Een nieuwe omgevingsmanager van Rijkswaterstaat is aangesteld voor de Coenbrug. Er is afgesproken dat zij zo snel mogelijk kennismaakt met de vertegenwoordigers van de waterrecreatiesector in het gebied. Verder zal RWS in overleg gaan met HISWA-RECRON over hun voorstel voor een aanpak van het strijken van masten en een vergoeding hiervoor.

Er wordt een tweede onderzoek gedaan naar mogelijke reparaties aan de brug Krommenie zodat deze voor de geplande vervanging van de brug incidenteel kan worden geopend. De verwachting is dat de rapportage in november klaar is. Daarna wordt bestuurlijk besloten door provincie Noord-Holland of de brug wordt gerepareerd voor de geplande vervanging.

De eerdergenoemde betrokken partijen zullen de komende tijd overleggen over acties die genomen kunnen worden met betrekking tot het mogelijk versnellen van reparaties van de bruggen en alternatieve maatregelen. Ondertussen is de renovatie van de Kooybrug nog niet gestart. Rijkswaterstaat zegt zo snel mogelijk met duidelijkheid over de start van de werkzaamheden te komen.

Verduurzaming ook van belang voor BRTN

Er is groeiende aandacht voor verduurzaming, ook binnen de waterrecreatiesector. Toekomstige regelgeving op het gebied van emissieloos, fossielvrij en volledig elektrisch varen gaat een steeds voornamere rol spelen. Zo staan al enkele plannen op de agenda om bepaalde zones fossielvrij te maken. Dit is vergelijkbaar met plannen voor het wegvervoer in steden (invoer emissievrije zones). Het is in het belang van het BRTN dat doorgaande vaarroutes voor elke gebruiker, ongeacht het soort bootaandrijving, toegankelijk blijven. Dit voorkomt dat routes in het netwerk zomaar onderbroken kunnen worden.

Naast de waarborging van doorgaande vaarroutes zal er met de overstap naar verduurzaming gekeken moeten worden naar goede laadinfrastructuur. Deze voorziening moet verspreid zijn in het land en in voldoende mate aanwezig zijn. Zo kan de recreatietoervaart in stand worden gehouden, ook voor de volgende generatie. Waterrecreatie Nederland werkt hier samen met partners aan via het BRTN-overleg en het programma Duurzame Waterrecreatie.

Groningen kijkt met partners naar rol van kleine watergangen

Met de groei van watersporten als suppen, roeien en sloepvaren wordt de waarde van water dat beschikbaar is voor deze watersportvormen belangrijker. Daarom initieerde provincie Groningen afgelopen maand een overleg over de kleinschalige watersport met onder meer de drie waterschappen in Groningen en het Routebureau. Deze watersporten maken gebruik van het BRTN, maar veelal ook van het fijnmazige waternetwerk. Vanwege de rol met betrekking tot het BRTN, het eerdere uitgevoerde onderzoek naar het fijnmazige waternetwerk en de mogelijke E&F classificatie voor Noorderzijlvest was Waterrecreatie Nederland uitgenodigd voor dit overleg. Samen is gekeken naar de rol van de kleine watergangen, wat eventuele uitdagingen zijn en welke kansen er liggen om de watersport te stimuleren die gebruik maakt van dit water. Hiervoor is ook de input gebruikt die eerder is ingebracht door vertegenwoordigers van sectorpartijen in het E&F onderzoek zoals het Watersportverbond, Roeibond en de TKBN.

Herziening Nota Vaarbeleid Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is bezig met de herziening van haar vaarbeleid. Hiervoor is er een eerste conceptnota opgesteld. Gebiedspartners en stakeholders zijn in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het concept en er is een eerste consultatieronde gehouden. Waterrecreatie Nederland heeft vanuit de landelijke taken voor het BRTN input geleverd. Daarnaast zijn een aantal watersportpartijen uitgenodigd om reactie te geven.

Verenigde IJsselmeertop 2023

Eind september vond de jaarlijkse Verenigde IJsselmeertop plaats. Het IJsselmeergebied is een belangrijk watersportgebied en onderdeel van het BRTN. Dit jaar was het thema: ‘De grenzen voorbij’. Het IJsselmeergebied heeft met al haar functies en toekomstige uitdagingen immers belang bij samenwerking. Het doel van de Verenigde IJsselmeertop was om deze samenwerking tussen organisaties en programma’s te bevorderen om het IJsselmeergebied, het blauwe hart van Nederland, leefbaar te houden De afgelopen jaren heeft Waterrecreatie NL samen de Toerzeilers, met sector vertegenwoordigers in het ROIJ (Regionaal Overleg IJsselmeer), HISWA-RECRON en Watersportverbond, en een aantal keer met de ANWB hier geprobeerd invulling aan te geven. Het blijkt niet eenvoudig om (water)recreatie en toerisme in het IJsselmeerproces te verbinden met andere opgaven. Voor de komende periode zullen hier weer nieuwe acties voor worden afgesproken.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter