Rol (water)recreatie in provinciale coalitieakkoorden 

28 november 2023

Terwijl in Den Haag de landelijke coalitie nog gevormd moet worden, zijn er bij de twaalf provinciën de coalitieakkoorden al enige tijd vastgelegd. Belangrijk voor de waterrecreatie, want in de provincie wordt het recreatief beleid doorgevoerd. Wat staat er de komende jaren op de provinciale agenda voor waterrecreatie en vaarwegen?  

Het NRIT publiceerde een artikel over de rol van toerisme en recreatie in de coalitieakkoorden. Via dit artikel delen we aanvullingen specifiek gericht op waterrecreatie, sport en vaarwegen. We gaan op alfabetische volgorde de provincies langs en kijken naar hun plannen. In de kaartviewer zijn per provincie de coalitieakkoorden en andere relevante provinciale beleidsdocumenten overzichtelijk gemaakt. 

Drenthe

Voor ruimtelijke keuzes geeft de provincie Drenthe aan dat water en bodem sturend zijn. Natuurgebieden moeten toegankelijk blijven voor alle inwoners en bezoekers, voor sport, ontspanning en toerisme. In het akkoord wordt benadrukt dat het Drentse landschap alle ruimte biedt voor bewegen en buitensporten. Het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, bruggen en sluizen houdt de provincie, ondanks kostenstijgingen, op peil. De infrastructuur van tankpunten voor niet-fossiele brandstoffen en laadpalen wordt uitgebreid.  

Flevoland 

De provincie geeft aan dat water prettig is voor vrije tijd, sport en recreatie en wil dat het meervoudig gebruik van water ook in de toekomst blijft. De provincie streeft naar “meer recreatiemogelijkheden in de natuurgebieden om deze meer beleefbaar te maken”. Daarbij wordt rekening gehouden met kwetsbare perioden, zoals het broedseizoen.  

Zij zetten zich samen met de andere waterbeherende organisaties in om de provinciale vaarwegen en havens goed bereikbaar en toegankelijk te houden. Vervanging van voorzieningen bij het waterwegennet en de financiering daarvan is een aandachtspunt. In de promotie van de provincie zijn Flevoland als waterprovincie en het Nationaal Park Nieuw Land speerpunten.  

Sport en bewegen zijn voor de provincie belangrijk voor het bevorderen van de gezondheid en de sociale samenhang. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken moet rekening gehouden worden met sport en recreatie. Grootschalige sportevenementen zijn volgens de coalitie een mooi visitekaartje voor de provincie. 

Friesland 

Water is een bepalend element in het Friese landschap. De provincie hecht aan het behoud van het kenmerkende Friese landschap. Nieuwe ontwikkelingen worden zo goed mogelijk in dit landschap gepast. Hierbij wordt gekeken naar zoveel mogelijk combineren voor een meervoudig ruimtegebruik. Ook op andere vlakken is water leidend. In 2030 is de Blue Delta een leidende regio in watergerelateerde onderwerpen: van klimaatadaptatie tot watertoerisme.  

Het sportbeleid wordt voortgezet. Sport en sportevenementen worden gestimuleerd, vooral Friese sporten. Verenigingen en initiatieven moeten voldoende ondersteuning voor hun bestuur en activiteiten krijgen via Sport Fryslân. 

De provincie is trots op hun recreatie- en gastvrijheidssector. Deze sector moet zich verder kunnen ontwikkelen. Als het gaat om vaarwegen hebben het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal de bijzondere aandacht. 

 Gelderland 

Water speelt een grote rol in Gelderland en bij alle provinciale opgaven wordt rekening gehouden met water. Recreatie en toerisme is een belangrijke economische sector voor de provincie. Gelderland is rijk aan natuur die goed is voor de gezondheid, ontspanning en recreatie. De provincie gaat voor toegankelijke natuur met behoud van natuurwaarden in gesprek met ondernemers en gebruikers.

Op het gebied van sport en bewegen wil de provincie een stimulerende rol spelen. Dit gezien de maatschappelijke waarde van sport en bewegen voor Gelderland. Mogelijkheden voor sporten en bewegen maken Gelderland een “aantrekkelijke plek om te wonen, werken, ontspannen” en biedt mogelijkheden om te recreëren.   

Groningen 

Ook provincie Groningen benoemt dat zij samen met het Rijk willen zorgen voor “een goed bevaarbaar vaarwegennetwerk, voor onder meer recreatievaart”.  Verder wil de provincie naar een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om te sporten en bewegen. De provincie kijkt in hoeverre ze sport en bewegen vanuit alle beleidsterreinen kunnen stimuleren. “Wij denken beweeginclusief in beleid voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, natuurbeleving, economie en toerisme”. Daarnaast wordt ook ingezet op de beleefbaarheid van het Groningslandschap en erfgoed vanaf het water.  

Limburg 

De coalitie streeft naar “een balans tussen enerzijds recreatie en toerisme en anderzijds de leefbaarheid en ontwikkelopgave van het gebied.” Verder benadrukken ze dat sport en beweging voor ontspanning en ontmoeting zorgt en dat het mensen letterlijk samenbrengt, jong en oud. 

Een drijfveer voor de provincie Limburg is “een robuust en fijnmazig bereikbaarheidsnetwerk in Limburg”. Hiervoor worden onder andere water, weg, lucht, spoor en digitaal benoemd. Er is verder aandacht voor waterveiligheid dat, na de watersnood van zomer 2021, extra nadruk krijgt. Zo wil de provincie dat gebieden beter bestand zijn tegen extreem weer. 

Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant geeft aan dat het toevoegen van natuur en water aan de openbare ruimte, ofwel “groenblauwe dooradering” belangrijk te vinden. Zo zou het verdroging en wateroverlast beperken en verlies van biodiversiteit tegengaan. Het uitgangspunt van de coalitie is om natuurgebieden open te houden voor recreatie.  

Verder wil de coalitie een breed aanbod voor cultuur en sport. Ze willen een gastvrije provincie zijn én blijven met een “aantrekkelijk vrijetijdsaanbod” voor zowel inwoners als bezoekers.

Noord-Holland 

In het coalitieakkoord noemt Noord-Holland zich een waterprovincie. De provincie blijft werken aan de Agenda Waddengebied 2050, en geeft aan dat water en bodem in de ruimtelijke keuzes steeds zwaarder meewegen. Hierbij wordt slim omgegaan met het combineren van functies zoals waterberging met natuur en recreatie. De provincie zet in op recreatiemogelijkheden in de directe omgeving. De provincie wil gebruik maken van expertise om breedtesport te versterken. 

Waterplanten worden benoemd als belangrijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Wel wordt aangegeven dat op sommige plekken de groei zo enorm is dat het tot gevaarlijke situaties leidt voor waterrecreanten. Dit probleem wil de provincie met partners aanpakken door “gericht te laten maaien en onderzoek te laten doen naar innovatieve maaisystemen”.  

Als het gaat om vislood volgt de provincie het nationale beleid. De provincie gaat in gesprek met de sector om verder onderzoek naar alternatieven te stimuleren. 

Overijssel 

De provincie geeft aan dat de vrijetijdsector van grote maatschappelijke waarde is voor Overijssel. Recreatie en toerisme verbinden natuur en landschap, ondernemerschap, erfgoed, kunst, cultuur, sport, landbouw en mensen. Om de potentie optimaal te benutten wordt samengewerkt met de partners in Gastvrij Overijssel. Met het Provinciaal Sportakkoord stimuleert de provincie een positieve gezondheid en sport en bewegen”. 

 De coalitie schrijft verder in goede infrastructuur zoals fiets- en wandelroutes en ruiterpaden te willen investeren. Daarnaast vindt de provincie het essentieel dat de (vaar)wegen goed worden beheerd en onderhouden. 

Utrecht 

De visie van de provincie Utrecht is “een gezonde en fijne leefomgeving, waar genoeg ruimte is om te kunnen bewegen en ontspannen.” Hier moeten mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met dit oogpunt wil de coalitie zorgen dat er voldoende groen, natuur, recreatie, water en voorzieningen zijn in en om steden en dorpen en voor de bereikbaarheid hiervan. Dit betekent onder andere dat er schoon en veilig zwemwater is en dat er voldoende sportlocaties zijn voor de inwoners, ook in de buitenruimte. 

De coalitie geeft aan bij dijkversterkingen en bij programma’s van het waterschap ‘meekoppelkansen’ te benutten voor landschap, natuur, recreatie en erfgoed. 

Zeeland 

Het Zeeuwse landschap met het vele water, gezondheid, sport, bewegen en mobiliteit zijn zaken waar de provincie actief in wil investeren. Verder vindt de coalitie recreatie een belangrijke economische factor, maar toerisme moet wel in balans zijn met de belangen van de inwoners. De provincie zet onder andere in op diversiteit van het aanbod en seizoensverlenging.  

Beweeggedrag wordt gestimuleerd en de provincie zet in op een gezondere leefstijl via bewegen, met name breedtesport.  

Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland blijft zich inzetten voor een beweegvriendelijke leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden “om de hoek”. Zo worden onder andere verbindingen en recreatievaart bevordert, zodat inwoners in groene gebieden kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren.  

De provincie zet zich in voor extra groen, water en klimaatadaptatie en voor het stedelijk gebied en de beleefbaarheid van het landschap. Dit gebeurt in combinatie met het borgen van de toegankelijkheid van het landelijk gebied. Samen met partners zorgt de provincie voor het beheer van recreatiegebieden, -netwerken en -voorzieningen, waaronder de recreatieve netwerken voor varen. 

De belevingswaarde van het landschap wordt versterkt door uitbreiding van fysieke recreatieve netwerkstructuren. Toerisme moet daarbij in balans zijn met de omgeving. Dit betekent dat toerisme de lokale waarden versterkt, zoals natuur, erfgoed en waterrecreatie en de lokale voorzieningen en economie stimuleert.  

Bij nieuwe woningen wordt rekening gehouden met ruimte voor sport en recreatie. Als het gaat om aanleg, beheer en onderhoud van vaarwegen houdt de provincie zich boven het aansprakelijkheidsniveau. Dit gebeurt zo efficiënt en duurzaam mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor de gebruiker. 

 Bekijk in de viewer per provincie de coalitieakkoorden en andere voor waterrecreatie relevante beleidsdocumenten. 

© Foto’s boven provincie Zeeland en provincie Zuid-Holland

Vorig artikel Volgend artikel