Lessons Learned: Praktijkvoorbeelden over samengaan natuur en waterrecreatie

http://Voorkant%20Lessons%20Learned%20praktijkvoorbeelden%20samenhang%20natuur%20en%20waterrecreatie
25 januari 2024  Laatste update: 30 januari 2024

In de rapportage ‘Lessons Learned’ worden 13 projecten geanalyseerd. Doel van de rapportage is om aanbevelingen en handvatten te geven en over het samengaan van de ontwikkeling van waterrecreatie, (water)natuur en de ecologische waterkwaliteit.

Waterrecreatie Nederland heeft in opdracht van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) de rapportage ‘Lessons Learned’ opgesteld. In een eerdere samenwerking werd duidelijk dat het meekoppelen van waterrecreatiedoelen in PAGW-projecten nog relatief beperkt is.

Partijen in de waterrecreatiesector zijn vaak pas laat en/of indirect betrokken bij PAGW-projecten. Terwijl water en waterrecreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door de waterrecreatiesector vroeg bij de ontwikkeling van PAGW-projecten te betrekken, vergroot het niet alleen de kans dat (water)natuur en waterrecreatie elkaar niet in de weg zitten, maar ook dat de twee elkaar kunnen versterken. Deze lessen zijn zowel van belang voor PAGW, maar ook andere projecten waar natuur en recreatie samenkomen.

Analyse vanuit drie perspectieven

De dertien praktijkvoorbeelden zijn geanalyseerd vanuit drie perspectieven: proces perspectief, ruimtelijke perspectief en opbrengst perspectief. Met het proces perspectief wordt gekeken welke partijen wanneer en op welke manier betrokken zijn geweest bij een project. Het ruimtelijk perspectief geeft inzichten in de ecologische waarde (natuurdoelen) en belevingswaarde (waterrecreatiedoelen) en het samenspel tussen deze twee waarden.

Als laatste is er gekeken naar het opbrengst perspectief. Afgeleid van het ‘4 Returns Framework’ is er gekeken naar vier verschillende vormen van opbrengsten. Hieronder valt in hoeverre het praktijkvoorbeeld andere projecten heeft geïnspireerd, hoe draagvlak voor het project is ontstaan, de invloed van het project op de lokale economie en wat de bredere en langetermijneffecten waren voor natuur- en waterrecreatie ontwikkeling.

Drie belangrijke lessen

Per geanalyseerd praktijkvoorbeeld zijn specifieke lessen geleerd. Toch worden er in de rapportage drie belangrijke, overkoepelende lessen uitgelicht:

  • Diverse praktijkvoorbeelden tonen aan dat de ontwikkeling van natuur, de ecologische waterkwaliteit en waterrecreatie gecombineerd kunnen worden.
  • Kansen voor waterrecreatie moeten vroegtijdig en beter worden meegenomen bij projecten waar (water)natuur wordt ontwikkeld.
  • Het opstellen van meervoudige doelstellingen aan het begin van een project zorgt voor een betere doorwerking in de aspecten van proces, ruimte en opbrengst.

Specifieke lessen bij de praktijkvoorbeelden en meer overkoepelende lessen kunnen worden gelezen in de rapportage. De dertien geanalyseerde praktijkvoorbeelden zijn: De Kreupel, De Zandmotor, Donkerte van de Wadden, Friese Merenproject, Grensmaas, Groene Kruispunt Nuldernauw, Herinrichting Eendragtspolder, Marker Wadden, Noordwaard Biesbosch, Samenwerkingsovereenkomst waterplanten, Tiengemeten, Vechtpark Hardenberg en Waterdunen.

Lees de volledige rapportage ‘Lessons Learned’.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter