Afstemoverleg PAGW-Waterrecreatie 

29 februari 2024

Deze maand vond voor de derde keer het afstemoverleg tussen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en partijen vanuit de waterrecreatie plaats. Het doel van het overleg is om de aandacht voor waterrecreatie en betrokkenheid van waterrecreatie stakeholders bij de PAGW te vergroten.  

Het structurele afstemoverleg is opgestart naar aanleiding van een gezamenlijke analyse door PAGW en het bestuur van Waterrecreatie Nederland. Conclusie van de analyse was dat meer betrokkenheid gewenst was. Het overleg vindt 4 keer per jaar plaats.  

Tijdens het afstemoverleg wordt de laatste stand van de PAGW projecten besproken. Op dit moment lopen er 23 projecten in verschillende stadia bij de PAGW.  Dit biedt kansen voor de (water)recreatie. Interessant voor de sector zijn de aanhaakpunten in de inrichtingsprojecten en de verkenningen rondom groenblauwe inrichtingsprojecten, zoals de Achteroevers-Zuidelijke randmeren en Biesbosch Rijn-Maasmonding. Mede op verzoek van de deelnemende partijen vanuit de waterrecreatie is een uitgebreide presentatie gegeven over de Kaderrichtlijn Water. Tijdens het vorige afstemoverleg is op vergelijkbare wijze stilgestaan bij de stand van zaken met betrekking tot de Natura2000 plannen. 

Levende Rivieren

Een vertegenwoordiger van de ANWB presenteerde tijdens het overleg het project ‘Levende Rivieren’. Het doel van het project is om meer natuur en recreatiemogelijkheden in het rivierengebied te creëren. Zo kan struinen in de uiterwaarden al voldoende zijn en zijn er weinig recreatieve voorzieningen voor nodig. En via nieuwe wandel- fiets-, en vaarroutes worden groenblauwe gebieden toegankelijker en meer beleefbaar. Rivierverruiming hoeft daarom geen extra opgave voor waterveiligheid te zijn, maar biedt juist synergie tussen veiligheid, natuur en recreatie. 

Lessons Learned

Vorige maand bracht Waterrecreatie Nederland het rapport Lessons Learned uit in opdracht van PAGW. Door dertien (afgeronde) inrichtingsprojecten te analyseren kwam duidelijk naar voren dat het samengaan van de ontwikkeling van waterrecreatie, (water)natuur en de ecologische waterkwaliteit essentieel zijn. Water en waterrecreatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist door de waterrecreatiesector in een vroeg stadium te betrekken, vergroot het niet alleen de kans dat (water)natuur en waterrecreatie elkaar niet in de weg zitten, maar ook dat het elkaar kan versterken. 

Deelnemers afstemoverleg

Aan het afstemoverleg nemen diverse leden van het PAGW programma team deel. Vanuit de waterrecreatiesector nemen vertegenwoordigers van HISWA-RECRON, Watersportverbond, De Toerzeilers en Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) deel. Ook de ANWB neemt deel aan het overleg. Het overleg wordt door het programmateam PAGW en Waterrecreatie Nederland georganiseerd.

© Foto boven Rijksoverheid

Vorig artikel Volgend artikel