Overleg Binnenvaarttafel gestart

20 februari 2024  Laatste update: 29 februari 2024

Op 31 januari vond de eerst bijeenkomst van de Binnenvaarttafel plaats. Aan de Binnenvaarttafel werkt een vertegenwoordiging van de binnenvaartsector en de overheid samen aan de uitvoering van de Actieagenda Toekomst binnenvaart.  

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) organiseert de Binnenvaarttafel in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Gezien veel acties ook relevant zijn voor de waterrecreatie en de bestuurlijke partners van Waterrecreatie Nederland, is de stichting ook uitgenodigd als deelnemer aan de tafel. 

Doel van de Binnenvaarttafel

Het doel van de Binnenvaarttafel is om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor het uitvoeren van de actieagenda en de samenwerking tussen de Rijksoverheid en de binnenvaartsector te versterken. Dit moet leiden tot concrete afspraken over de vier grote thema’s die in de binnenvaartvisie en de actieagenda aan de orde komen:  

  • Energietransitie 
  • Toekomstbestendige vaarwegen 
  • Ketenoptimalisatie   
  • Digitalisering 

Hoofdpunten eerste bijeenkomst

De eerste Binnnevaarttafel startte met een aftrap door Jeroen de Haas, voorzitter van de tafel namens het OFL en Ruth Clabbers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van IenW. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers door de voorzitter benoemd als formeel lid van de Binnenvaarttafel. De deelnemers hebben nader kennis gemaakt en aangegeven welke punten uit de Actieagenda prioriteit hebben om als Binnenvaarttafel mee verder te gaan. 

Deelnemers Binnenvaartafel

Aan de Binnenvaarttafel neemt een representatieve vertegenwoordiging van de binnenvaartsector deel. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers van brancheorganisaties voor respectievelijk de binnenvaart, het verladend bedrijfsleven, inland terminals en zee- en binnenhavens. Daarnaast nemen ook regionale overheden, de rijksoverheid en andere relevante partijen deel. Bekijk het overzicht van de deelnemers aan de Binnenvaarttafel 

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving verzorgt het voorzitterschap en secretariaat. De Binnenvaarttafel komt vier keer per jaar bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst van de Binnenvaarttafel is in april 2024. 

© Foto boven Kelly Schouten via OFL

Vorig artikel Volgend artikel