IenW kamerbrief: update acties en verkenningen nautische veiligheid 

http://Persfoto%20demissionair%20minister%20Mark%20Harbers
09 april 2024  Laatste update: 11 april 2024

Naar aanleiding van een motie eind 2023 over de nautische veiligheid voor de recreatievaart, heeft demissionair minister Mark Harbers de Tweede Kamer ingelicht. Hij sprak over de verschillende verkenningen en onderzoeken die op dit moment lopen. 

In de motie van november 2023 verzocht kamerlid De Groot (D66) om “binnen de recreatievaart een taskforce samen te stellen, met als doel het opstellen van een veiligheidsplan voor de sector, en deze voor 1 april te presenteren”. Aanleiding hiervoor was een aantal ernstige scheepsongevallen met recreatievaart, waaronder ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. 

Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaf destijds aan dat een taskforce niet voor de hand lag. Wel is toegezegd de Kamer uitgebreid te informeren over de nautische veiligheid voor 1 april 2024. De Tweede Kamer werd geïnformeerd over de nautische veiligheid in een kamerbrief en bijbehorende beslisnota op 27 maart 2024. 

Scheepsongevallen recreatievaart

Van de 80 ernstige scheepsongevallen waar recreatievaart bij betrokken was in 2022, waren 51 gevallen een eenzijdig ongeval. Bij een eenzijdig scheepsongeval is alleen het desbetreffende schip betrokken (bijvoorbeeld bij brand, explosie of omslaan). Er vindt dus geen aanvaring met een ander schip, infrastructuur of object plaats. In totaal waren er in 2022 zes dodelijke ongevallen in de recreatievaart.

Om de kans op ongevallen tijdens het vaarseizoen in 2024 zo veel mogelijk te beperken, is er volgens minister Harbers een aantal acties ondernomen.

Lopende maatregelen

Sinds de ongevalcijfers uit 2022 blijkt het aantal aanvaringen tussen beroeps- en recreatievaart gestaag te zijn gedaald. Het aantal ongevallen in deze categorie is sterk afgenomen. In de kamerbrief wordt daarom geconcludeerd dat de ingezette maatregelen effectief zijn en dat het beleid wordt voortgezet. 

De veiligheidscampagne Varen doe je Samen!, wordt benoemd als een effectieve maatregel. De campagne bestaat sinds 2007 en is een samenwerkingsverband tussen de waterrecreatiesector, betrokken overheden, binnenvaart, een aantal havenbedrijven en redders op het water.

Verder wordt er steeds meer recreatiebetonning aangelegd tijdens het vaarseizoen en is er meer vraag naar nevengeulen, zodat beroeps- en recreatievaart gescheiden kunnen varen. 

Versterking betrokkenheid recreatievaart

Eén van de acties is dat de dialoog met de recreatievaartsector is versterkt. De afgelopen periode is een structureel overleg tot stand gekomen met de partijen HISWA-RECRON, het Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland en het ministerie van IenW over de veiligheid van de recreatievaart. In de kamerbrief staat tevens dat partijen op deze manier vroegtijdig betrokken worden bij bijvoorbeeld veiligheidsonderzoeken en door samen te werken aan passende veiligheidsmaatregelen.  

Meerdere onderzoeken

Er worden enkele onderzoeken in de kamerbrief uitgelicht die momenteel of binnenkort worden uitgevoerd. Er loopt een onderzoek voor snelvarende recreatievaart en de huidige snelvaargebieden. In het tweede kwartaal van 2024 worden de aanbevelingen van dit onderzoek opgesteld.  

Verder zal er een verdiepingsonderzoek worden gestart naar de oorzaken van eenzijdige ongevallen in de recreatievaart. Er wordt onderzocht of er onderliggende oorzaken zijn en of er bepaalde factoren meespelen die het risico van eenzijdige ongevallen vergroten. Naar verwachting zal dit onderzoek eind dit jaar of begin 2025 worden afgerond. 

Een laatste onderzoek dat wordt benoemd gaat in 2025 van start. Dit onderzoek zal het effect van nieuwe en toekomstige recreatievaartvormen op de veiligheid analyseren. Denk hierbij aan vissen in bellyboats, hydrofoils en elektrisch aangedreven jetski’s.  

Verdere verkenningen

In de kamerbrief benoemt de minister verder enkele verkenningen die in gang worden gezet. Zo wordt er gekeken of het bestaande Klein Vaarbewijs nog “voldoende is afgestemd op de huidige situatie op de Nederlandse wateren” en of de vaarbewijsplicht wellicht moet worden uitgebreid, “bijvoorbeeld naar categorieën recreatievaart (typen), waarvoor nu nog geen vaarbewijsplicht geldt”. 

Ook wordt verkend wat de juridische mogelijkheden zijn voor een registratie van pleziervaartuigen. Uit een eerdere verkenning blijkt dat een registratiesysteem helpt bij de traceerbaarheid bij overlast en nalatigheid. Dit kan voordelig zijn wanneer wrakschepen worden achtergelaten. Het kan ook bijdragen aan de traceerbaarheid van criminaliteit, zoals witwassen, fraude, heling en zelf drugs- en mensensmokkel. In de kamerbrief wordt aangegeven dat het ministerie van IenW in overleg gaat over een registratiesysteem met sectorpartijen. 

Als laatste is er vraag naar varen in slecht zicht met behulp van een jachtenradar, dat beter bekend staat als Radar-B. De Kamer zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd in een aparte kamerbrief.

© Foto boven beeldbank ministerie IenW

Vorig artikel Volgend artikel