Waterrecreatie is van groot maatschappelijk en economisch belang voor Nederland

http://toekomstvisie-waterrecreatie-uitsnede2

Elke Nederlander weet en voelt: Nederland en water horen bij elkaar. Ook in het buitenland zijn de begrippen Nederland en waterrecreatie sterk met elkaar verbonden. Het netwerk van waterwegen en meren is sinds jaar en dag bepalend voor het landschap in Nederland. Met technische hulpmiddelen en landschappelijke ingrepen zijn bijzondere waterstructuren ontwikkeld. Het is uniek hoe Nederland omgaat met water, met de bescherming tegen water, de beheersing van water, het gebruik van vaarwegen voor transport en de waarde van water voor ontspanning en sport.

http://toekomstvisie-platbodem-enkhuizen

Wat is waterrecreatie?

De waterrecreant is iedereen die op, aan of in het water zijn vrije tijd doorbrengt, of een sport beoefent. Binnen de context van de Toekomstvisie gaat het specifiek over zeilen, motorbootvaren, sportvissen, kitesurfen, waterskiën, wakeboarden, sportduiken, kanoën, suppen en roeien. Nederland heeft bijna 2,6 miljoen waterrecreanten – een groep die aandacht verdient en die een grote maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt. De omzet van de watersportindustrie evenaart die van de binnenvaart of de akkerbouw. De waterrecreatiesector is goed voor ruim 2,1 miljard euro omzet en geeft 20.300 mensen werk, die de ruim 2,6 miljoen Nederlanders plezier op het water geven.

http://toekomstvisie-hiswa2018-funsports-sub

Betekenis Waterrecreatie

Waterrecreatie is van toenemende betekenis. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar ook in relatie tot de kwaliteit van stad en platteland, natuur en landschap, wonen en werken, sport en gezondheid en cultuurhistorie en sociale samenhang. De Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 beslaat waterrecreatie in al haar aspecten en diepgang. De Toekomstvisie beoogt de unieke waarden van Nederland als waterland ten volle te benutten. Het genieten van het water en het uitoefenen van vrijetijds- en sportactiviteiten aan, op en in het water is mogelijk voor iedereen. Daar wordt Nederland niet alleen mooier en aantrekkelijker van, maar het draagt óók bij aan een betere gezondheid, welzijn en economie.

http://toekomstvisie-varen-in-najaar-zeilboot

Acht ambities

Voor de toekomst van waterrecreatie in 2025:

  1. Waterrecreatie is er voor iedereen
  2. Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en betaalbaar
  3. Waterrecreatie is er in en om de stad
  4. Waterrecreatie-gebieden zijn bereikbaar en staan in goede verbinding met elkaar
  5. Waterrecreatie als opstap naar watersporten op Olympisch niveau
  6. Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
  7. Waterrecreatie is grenzeloos
  8. Waterrecreatie is veilig en duurzaam
http://doelstelling-waterrecreatie-achtambities-driepijlers

Een sterke sector als partner voor de overheid

De waterrecreatiesector heeft de ambitie om niet alleen helder, eensluidend en consistent te zijn inzake haar belangen, maar wil ook de synergie met andere sectoren, overheden en maatschappelijke organisaties bevorderen. Wij hebben immers een gezamenlijk doel: het bouwen aan een mooi en gevarieerd waterrecreatieland. Dit vraagt om goed overleg tussen private en publieke partijen als ook waterrecreatiesector partijen onderling. Samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling van Nederland als waterrecreatieland en over de uitdagingen en opgaven die daaruit voortkomen. Daarbij is het van belang om vrijelijk informatie, kennis en competenties met elkaar uit te wisselen. Dat is belangrijk om tot een gecoördineerde uitvoering van beleid en programma’s te komen. Ten slotte vraagt de toekomst van waterrecreatie om een goede en inzichtelijke financieringsstructuur. Een structuur waarin de overheid, de waterrecreatiesector en de waterrecreanten een rol hebben.

http://toekomstvisie-kitesurfer

Totstandkoming en realisatie toekomstvisie waterrecreatie 2025

De Toekomstvisie Waterrecreatie is ontwikkeld vanuit de waterrecreatiesector. De voorganger van Waterrecreatie Nederland, Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN), faciliteerde de ontwikkeling van de visie. Bij de totstandkoming zijn verder de publieke partners van SRN in die periode- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu – betrokken. Zij ondersteunen de richtingen die in de visie zijn benoemd en spreken de intentie uit om samen te werken aan de implementatie van de toekomstvisie.

http://toekomstvisie-waterrecreatie-kanoers

In de periode van oktober 2009 tot en met juni 2010 hebben hebben de sectorpartijen actief de dialoog gezocht met overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De interactie verliep via de website www.toekomstvisiewaterrecreatie.nl, werkgroepen en verschillende bijeenkomsten rondom de toekomstverkenning. Al met al heeft een bonte verzameling personen – waaronder beleidsmakers, uitvoerders, natuurbeheerders, ondernemers, watersporters, natuurliefhebbers, waterprofessionals, wetenschappers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen – een bijdrage geleverd aan de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.

http://toekomstvisie

In de periode juni 2010 tot maart 2011 hebben de zes betrokken organisaties de dialoog met de achterban en het brede publiek gezocht. Hierdoor staat de gehele sector unaniem achter de koers zoals beschreven in de toekomstvisie. In maart 2011 is de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 tijdens de opening van de HISWA te Water aangeboden aan staatssecretaris Bleeker. Vervolgens hebben de betrokken partijen ingezet op de realisatie van de ambities. De realisatie van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 komt tot stand in de komende vijftien jaar. In blokken van drie jaar werken wij toe naar de realisatie van onze ambities.

(Foto bovenaan: Marketing Groningen)