Werkwijze

Waterrecreatie Nederland opereert als een kennis- en netwerkorganisatie. Het bureau werkt intensief samen met haar publieke en private partners om de doelen te realiseren. De bestuurlijke partners leveren input voor het werkprogramma van de stichting en dit wordt vastgesteld door het bestuur. Afhankelijk van de concrete werkzaamheden, wisselt de inzet van de partners. De samenwerking binnen Waterrecreatie Nederland is gericht op agendering, afstemming van beleid en plannen en ontwikkeling en uitvoering van publiek-private programma’s en projecten.

Rollen van Waterrecreatie Nederland zijn:

  • Belangenbehartiger als het gaat om het agenderen van de unieke mogelijkheden van Nederland als waterrecreatieland bij overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
  • Verbinder als het gaat om het afstemmen tussen overheid, waterbeheerders en waterrecreatiesector van aan waterrecreatiegerelateerd beleid en uitvoeringsplannen.  En ook als gaat om het ontwikkelen van nieuwe netwerken.
  • Ontwikkelaar en uitvoerder als het gaat om het stimuleren van publiek-private projecten en programma’s gericht op de ontwikkeling van waterrecreatie.
  • Expertise en kenniscentrum als het gaat om het verzamelen, ontwikkelen en inzetten van kennis en deskundigheid op de focuspunten van de stichting.

Statuten

Bekijk de statuten van Stichting Waterrecreatie Nederland (PDF).

Jaarrekeningen

Beloningsbeleid

Bij de beloning van medewerkers, inclusief directeur, volgt Waterrecreatie NL de CAO ANWB. De beloning van de directeur valt ruim binnen het maximum dat daaraan wordt gesteld in het kader van de Wet Normering Topinkomens. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers kunnen worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. De onafhankelijke voorzitter van het bestuur ontvangt een niet bovenmatige vergoeding/vacatiegeld.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer (RSIN) van Waterrecreatie Nederland is 8035.46.804.

Registratie KvK

Waterrecreatie Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41158896.

Rekeningnummer

Het IBAN-rekeningnummer is NL43INGB0000390253 t.n.v. Stichting Waterrecreatie Nederland.