Classificatie vaarwater beheergebied Noorderzijlvest

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft Waterrecreatie Nederland de bestaande en mogelijke classificatie van de vaarwateren in het beheergebied van het waterschap in kaart gebracht. Het resultaat is een eenduidiger overzicht van het vaarwater en de (mogelijke) classificatie daarvan in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.

Classificatie van de vaarwateren in het beheergebied van het waterschap

Sommige van de wateren binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest zijn onderdeel van het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). Een deel van de wateren valt buiten de classificatie van dit netwerk, maar is onderdeel van een fijnmaziger netwerk. Deze wateren zouden mogelijk als E, F of G vaarwater kunnen worden geclassificeerd. E, F en G is een classificatie voor kleinere recreatievaartuigen zoals kleinere motorboten (E), sloepen (E&F) en kajaks en kano’s (G). Het classificeren van het fijnmazige water kan bijdrage aan het borgen van de bevaarbaarheid van deze wateren.

Eenduidige kaart van de huidige en mogelijke classificatie van vaarwater

Op diverse kaarten was verschillende informatie te vinden over de classificatie van vaarwateren in het gebied van Noorderzijlvest. Het projectresultaat is een eenduidige kaart van de huidige en mogelijke classificatie van vaarwater in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. De kaart ondersteunt het waterschap om beleid te bepalen voor de verschillende vaarwegen. Hierbij kan gedacht worden aan het wegnemen van knelpunten zoals: het aanpassen van nautische infrastructuur, het uitbaggeren van vaarwater, realiseren van aanlegplaatsen of renoveren van oevers.

Fijnmazig netwerk in beeld brengen met stakeholders

Wat betreft het fijnmazige netwerk was er nog onvoldoende duidelijkheid over welke kleinere wateren er zijn in het beheergebied en wat de bruikbaarheid is voor waterrecreatie. Er waren meerdere kaarten waarop dit verschillend van elkaar is aangegeven. Met behulp van de waterrecreatie stakeholders in het werkgebied van het waterschap Noorderzijlvest is geprobeerd een eenduidig beeld te scheppen van het water, de knelpunten en de mogelijkheden voor waterrecreatie.

Daarnaast was het niet voor alle wateren duidelijk hoe het vaarweg- en nautisch beheer voor het vaarwater is georganiseerd en geborgd en was het voor het fijnmazige netwerk niet altijd duidelijk welke hoogte- en dieptematen zouden moeten worden aangehouden. Ook dit is in kaart gebracht met stakeholders in het gebied.

Links
Viewer

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl