Ontwikkeling Waterplantmelder

Overlast in kaart gebracht

In opdracht van de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Nederland in samenwerking met MARIS BV de website en app ‘Waterplantmelder’ ontwikkeld. Beiden zijn begin juli 2018 gelanceerd en ontwikkeld voor het registreren van meldingen in het IJsselmeergebied.

Aanleiding

Doordat de waterkwaliteit als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water de afgelopen jaren steeds verder is verbeterd, groeien er meer waterplanten, zoals fonteinkruid. Voor de natuur is dat een positieve ontwikkeling, maar op sommige plekken groeien zoveel waterplanten dat de waterrecreatie hier hinder van heeft.

IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een beperking van het vaargebied en van de bereikbaarheid van (jacht)havens. Ook andere waterrecreanten en hulpdiensten hebben overlast van de waterplanten in het gebied.

Overlast in kaart

Met de ‘Waterplantmelder’-app en -website roepen de betrokken organisaties de hulp in van de vaarweggebruikers, waterrecreanten en andere betrokkenen om de overlast van deze waterplanten zo goed mogelijk in kaart te brengen. De locaties van waterplanten kunnen verschillen en waterplanten kunnen door de wind en stroming verplaatst worden. Met de hulp van de waterrecreanten en de Waterplantmelder kan beter vastgesteld worden waar waterplanten overlast veroorzaken.

De gemeenten Hoorn en Almere en coöperatie Gastvrije Randmeren maaien elk jaar waterplanten op een aantal locaties. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden. Waar gemaaid is zal aangegeven worden in de app, met de recreatiebetonning die de waterplantvrije zone aangeeft.

Bevindingen Waterplantmelder

Het gebruik van de Waterplantmelder volgt het verwachte seizoensgebonden patroon, met een piek in de periode juni-september. De meldingen gaan voornamelijk over de waterplanten: fonteinkruid, kranswier, aarvederkruid, alg, cabomba, grof hoornblad, waterpest en andere soorten wier. De gebruikers zijn tevreden over de werking en het inzicht dat de Waterplantmelder biedt en geven aan dat er behoefte is aan landelijke dekking van de waterplantgegevens.  

Lees ook het nieuwsbericht over de lancering van de app en website Waterplantmelder.

(Foto: Maaien waterplanten, © Gastvrije Randmeren)

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl