Samenwerkingskaart Waterrecreatie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland leeft het thema Waterrecreatie. Zowel binnen de provincie als bij de gemeenten, waterschappen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionele partners. Zuid-Holland wil zich meer profileren als waterrecreatieve provincie en wil daarbij de juiste dingen doen, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek. Om dit voor elkaar te krijgen is het project ‘Samenwerkingskaart Waterrecreatie Zuid-Holland’ gestart.

Waarom een Samenwerkingskaart?

Er is veel lokale en regionale ambitie en potentie op het thema waterrecreatie in Zuid-Holland. Bij gemeenten en waterschappen wordt waterrecreatie steeds actueler. Veel partijen zien de potentie van de Waterrecreatie in de provincie er willen er iets mee doe. Zo ook de ondernemers en andere (maatschappelijke) organisaties.

Zodoende wordt de provincie geconfronteerd met verschillende verzoeken tot participatie en aanvragen voor financiering. Veel dezelfde projecten worden op verschillende gremia en lijstjes op gevoerd. Veelal (grootschalige) infrastructurele projecten ter verbetering van het netwerk. Het ontbrak aan een helder overzicht, samenhang en een goede afstemming tussen de ambities en projecten. In Zuid-Holland, met name in het Groene Hart, zijn veel overlappende programma’s en activiteiten. Om hier orde in aan te brengen is de provincie het project Samenwerkinsgkaart gestart. Samen met de verschillende regio’s wordt gewerkt aan om overzicht, afstemming en agendavorming rondom het thema waterrecreatie.

Proces op gang brengen

De vragen die de provincie zich stelt zijn: “Hoe kunnen we de potentie die Waterrecreatie in Zuid-Holland heeft (nog) beter benutten?  En “Doen we nu de juiste dingen voor de juiste mensen op de juiste plaats?

Doel:

Het belangrijkste doel van de Samenwerkinsgkaart is het opgang brengen van het samenwerkingsproces. Samen met publiek en private stakeholders in gesprek gaan en samen de goede dingen doen. Tegelijkertijd krijgt het thema ook binnen de provincie een grotere betekenis door een betere interne afstemming tussen de verschillende afdelingen die zich met water bezighouden. Door een betere coördinatie, samenwerking en afstemming kan de potentie van waterrecreatie beter worden benut.

Middel:

Het maken kaarten is geen doel op zich, het is een middel om de samenwerking tot stand te brengen. Partijen kunnen input leveren op de kaart. Zodoende ontstaat er een beeld op welke plekken en op welke thema’s ambitie en energie zit. Vanuit de provincie kan worden ingezet om deze ambitie om te zetten naar uitvoering.

Zuid Holland regios

Grote rol voor de regio’s

Door de landschaps-en erfgoedtafels kent de provincie Zuid-Holland momenteel al een gedecentraliseerde structuur. De Samenwerkingskaart haakt hierop aan. Daarom is er een grote rol weggelegd voor de regio’s van samenwerkende gemeenten, zoals Midden-Holland of de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Binnen de verschillende regio’s worden deelprocessen op gang gebracht om te komen tot het formuleren van een gedragen regionale ambitie en bijbehorende uitvoeringsprojecten. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van bestaande overlegstructuren.

Visie Rijk Groen Blauwe Leefomgeving

Borging Waterrecreatie binnen Zuid-Holland

De drie gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor water binnen de provincie, hebben aangeven dat het thema Waterrecreatie onderdeel moet worden van een breder verhaal en gekoppeld moet worden aan andere (ruimtelijke en maatschappelijke) opgaven. Binnen die grotere opgaven zou het verder ontwikkelen van het waterrecreatieve als randvoorwaarde moeten worden ogenomen.

In het kader van de omgevingsvisie stelt de provincie momenteel de Visie Rijk Groen Blauwe Leefomgeving op. Binnen deze visie, met bijbehorende uitvoeringsagenda, krijgt waterrecreatie een plek. Een geeft daarmee gestalte aan de blauwe component van de visie.

Koersdocument Rijke Groenblauwe leefomgeving (RGBL)

De basis voor de nieuwe visie genaamd ‘Rijke Groenblauwe leefomgeving’ is reeds beschikbaar: Het Koersdocument Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving krijgt vorm door de uitwerking in 6 opgaven:

 1. Gezond leefomgeving: vergroten van welzijn en welbevinden van de mens
 2. Stad: meer groen en blauw in en om de stad
 3. Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
 4. Participatie: stimuleren participatie en mede-eigenaarschap
 5. Investeren in het landschap en erfgoed
 6. Behoud en versterken natuurgebieden, cultuurlandschap/erfgoed, soorten bescherming en beheer

Input waterrecreatie in Visie

Vanuit het proces van de Samenwerkingskaart wordt input geleverd voor de Visie RGBL. Hier gaat hier om het formuleren van ambities, maar ook voor het aanleveren van concrete projecten. De afgelopen periode hebben er verschillende ‘broedsessies’ plaatsgevonden, waarbij stakeholders hun inbreng hebben kunnen leveren.

Kaarten en viewers

Opbouw van de Samenwerkingskaart

De Samenwerkingskaart is opgebouwd uit een verzameling van verschillende lagen die allemaal te maken hebben met het thema Waterrecreatie.  Onderstaande onderwerpen zijn momenteel opgenomen in de kaart.

Bestaande Netwerk

Bevaarbaar water en basisvoorzieningen, routenetwerken, kleine waterrecreatie en erfgoed.

Bestaand beleid

Classificatie, landschap & natuur, erfgoedlijnen

Toekomstig netwerk

Ambities, plannen en projecten.

Online viewers

Om de grote hoeveelheid aan data en informatie inzichtelijk in beeld te brengen, hebben we een aantal ‘online viewers’ gemaakt die u kunt raadplegen:

Themaviewer
Deze viewer geeft een overzicht van het bestaande en gewenste netwerk geordend per thema. U kunt inzoomen op een locatie en vervolgens de verschillende thema’s bekijken.

Lagenviewer
Wilt u liever zelf een combinatie maken van de verschillende lagen maken, dan kan dat via de lagenviewer. Hierin kunnen alle lagen afzonderlijk aan en uit gezet worden. Ook is het mogelijk om printjes te maken die u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld rapporten of presentaties.

 Ambities, plannen en projecten op de kaart

Om orde en samenhang aan te brengen in alle ambities, plannen en projecten hebben we een methodiek ontwikkeld die uitgaat van 5 hoofdgroepen: netwerk (blauw), waterfronten (geel), Natuur & milieu (groen), gebruikers (paars) en cultuurhistorie (bruin). Binnen deze groepen zijn verschillende ingrepen gedefinieerd. Een overzicht van alle mogelijke interventies vindt u hier.

Van elke punt die op de kaart wordt gezet willen we graag zoveel mogelijk informatie hebben. Zodoende kunnen we meer inzichten krijgen. Het gaat daarbij om: extra toelichting, de status van de ambitie, valt de ambitie onder bestaand programma, voor welke doelgroep is het bedoeld, welke stakeholders zijn betrokken, wie trekker en wie is de bron.

Werk in uitvoering

De kaarten zijn nog in opbouw. Er staat al een hoop informatie, maar er ontbreekt ook nog informatie. We blijven de komende periode werken aan een zo compleet mogelijk beeld. Daarbij kunnen we uw hulp gebruiken.

 • Heeft u aanvullingen of verbeteringen voor de bestaande situatie. Dan kunt u dat hier aangeven.
 • Heeft u een ambitie of een project dat u de kaart wilt hebben, dan kunt u dat hier doen

 

Waterrecreatie Zuid holland

Waterrecreatie in Zuid-Holland

Vaarwegen en cultuurhistorie

Zuid-Holland is onlosmakelijk verbonden met water. De cultuurhistorische relatie met het water in de provincie is mooi weergegeven in de Wateratlas van Zuid-Holland, gemaakt door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Het water in Zuid-Holland is grofweg in te delen: Kust-Delta-Veen. De vaargebieden zijn opgebouwd uit verschillende vaarwegtypologieën, zoals rivieren, plassen, meren, trekvaarten, kanalen, weteringen en sloten. Elk van deze vaarwegen heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek en beleving.  Samen zorgen ze voor een interessante en afwisseling van (stedelijke) landschappen.

vaarwater zuid-holland

Waterrecreatieve netwerken

Het vaarwegennetwerk is een langzame laag (slow lanes) in de Deltametropool en vormt de basis van de groenblauwe leefomgeving. Het is daarmee aangename tegenhanger van de hoog dynamische laag van mainports, hoofdinfrastructuur en stadscentra in de provincie. Zodoende heeft het vaarwegennetwerk een enorme sociaal-maatschappelijk, economische en ruimtelijke betekenis. Als natuurlijke verbinder van stad en land is het vaarwegennetwerk en de bijhorende waterfronten een belangrijke bouwsteen voor attractief leef & vestigingsklimaat. Het biedt een lonkend ontwikkelperspectief voor de Groen-Blauwe leefomgeving. Water raakt veel beleidsvelden en verbindt daarmee ook een organisatorisch netwerk van publieke en private stakeholders.

Belangrijkste trends en ontwikkelingen in Zuid Holland

 • Afname van toervaart en toename dagrecreatie.
 • Sloepvaren is een groeimarkt. De sloep wordt voornamelijk in de eigen woonomgeving gebruikt. Vergrijzing van traditionele watersporter en opkomst nieuwe, actieve watersporter met andere wensen en gebruiken (kitesurfen, suppen, flyboarden, etc)
 • 50plussers gaan steeds meer kanosport beoefenen
 • Verschuiving van bezit naar gebruik – delen en huren. Toenemende vraag naar verhuurboten
 • De boot wordt steeds meer een verblijfplaats, toenemende vraag naar luxe, gemak en comfort.
 • Cross-overs tussen:
  1. verschillende vormen van waterrecreatie
  2. landrecreatie en waterrecreatie
 • watersporteconomie en gastvrijheidseconomie
 • Stijging in het aantal riviercruises

Tijdlijn

Maart 2018

Rijk Groenblauwe leefomgeving

Februari 2018

Institutionele Denktank SWARE

November 2017

3 Gedeputeerden overleg

September 2017

Bestuurlijke bijeenkomsten MRDH en Holland-Rijnland

Augustus 2017

Ronde Commissaris van de Koning

Juni 2017

Regionale bijeenkomst Hollandse Plassen

Februari 2017

Start werkzaamheden Samenwerkingskaart