Waterrecreatiekaart Zaanstad

Waterrecreatie op de kaart in Zaanstad

Waterrecreatie op de kaart in Zaanstad

Zaanstad is een waterrijke gemeente waarbij de economi­sche relatie van het gebruik van de vaarwegen van oudsher aanwezig is in de vorm van bedrijvigheid en transport. Inmiddels is het recreatieve gebruik van de vaarwegen ook een factor van belang. Om alle aspecten van waterrecreatie bij elkaar te brengen, was een integrale kaart gewenst met daarop het vaarwegennetwerk, de relevante kunstwerken, de nautische voorzieningen en de koppeling met interessante punten langs de waterkant. Door middel van de kaart heeft de gemeente het thema waterrecreatie op een gedegen manier geborgd en werkt het aan het door ontwikkelen van het netwerk.

viewer-zaanstad-waterrecreatie-project

Waterrecreatiekaart Zaanstad

De Waterrecreatiekaart is op basis van een eerste inventarisatie voorgelegd aan een aantal interne en externe sleutelfiguren. Ook zijn binnen de gemeente beleids- en beheerafdelingen betrokken. Eind juni 2016 heeft er een expertmeeting plaatsgevon­den waarbij verschillende publieke en private partijen hun (korte en lange termijn) ambities en wensen met betrekking tot de verschillende thema’s kenbaar hebben gemaakt. De resultaten van de expertmeeting zijn verwerkt op de Waterrecreatiekaart. Op basis van alle input zijn de genoemde kansen geordend in een vijftal ambities met bijbehorende maatregelen.

1) Zaanstad Waterrecreatiestad

De wateridentiteit van Zaanstad versterken en daarmee de waterrecreatie verbeteren. Zaanstad positioneren als een aantrekkelijke woonstad met veel mogelijkheden voor waterrecreatie. Waterrecreatie beschikbaar en laagdrempelig houden/ma­ken voor bewoners Zaanstad. Vaarwegen en waterrecrea­tie functioneel integreren in bestaande en nieuwe woon­wijken. De vaarwegen als middel inzetten om stad/land verbindingen te verbeteren. Faciliteren van de enorme diversiteit aan gebruikers (toe­risten, recreanten, bewoners en ondernemers) en hun ver­schillende vaartuigen (zeilboten, motorkruisers, sloepen, roeiboeten, kano’s, rondvaartboten, etc). Het borgen en ontwikkelen van het hiërarchische stelsel van de grotere, doorgaande, vaarwegen tot en met de kleinste vaarwegen in de vaarpolders.

2) Vlot, veilig en duurzaam varen in Zaanstad

Vlot door goede afstemming bedieningstijden bruggen en sluizen ook in de avonden en weekenden. Maar ook het versterken van de doorvaarbaarheid van Zaanstad door het ontwikkelen van nieuwe vaarmogelijkheden. Veilig door het borgen van de veiligheid tussen beroeps­vaart/recreatievaart en recreatievaart onderling (Varen doe je Samen!). Met name op de Zaan en het Noordzeeka­naal. Duurzaam door in te zetten op elektrisch varen en oplaad­punten en milieupunten en elektrisch varen in natuurge­bieden.

3) Zaanstad als toeristische waterbeleving

Koppeling cultuurhistorie en water als basis voor de toe­ristische beleving van Zaanstad. Toeristische bezoekers van de Zaanse Schans het water op! Bijvoorbeeld door vervoer over het water uit Amster­dam en rondvaarten vanaf de Zaanse Schans versterken. Onderzoeken of andere locaties/rondvaarten in Zaanstad en Zaancentrum interessant zijn voor toeristen. Het beter benutten van de Zaan door het stimuleren van evenementen op en langs het water.  Bevorderen van riviercruises en toeristische vaarmogelijk­heden op de Zaan. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

project-zaanstad-waterrecreatie-ambitie-toerisme

4) Zaanstad gastvrij voor waterrecreanten

Waterrecreanten verleiden om langer in Zaanstad te ver­blijven en meer bestedingen te doen. Door in te zetten op verschillende type ligplaatsen voor passanten in de havens en langs de doorgaande vaarwe­gen (van eenvoudige ligplaatsen tot kwalitatief hoogwaar­dige ligplaatsen) op interessante en aantrekkelijke loca­ties. Wees gastvrij door goede (digitale en analoge) informatie­voorziening. Cross-overs: aansluiting vaarwegen bij wandel en fiets­routes, horeca, musea.

5) Ondernemen op/aan het water in Zaanstad

Als gemeente en ondernemers samenwerken om Zaanstad op de kaart te zeten als aantrekkelijk waterrecreatiege­bied. Ondernemers uitdagen te investeren in productontwikke­ling op/rond water. Samenwerking tussen ondernemers faciliteren voor bij­voorbeeld gezamenlijke marketing/promotie en ontwikke­ling arrangementen.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl