BRTN-acties oktober 2022

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Bijeenkomst Waterrecreatie Noorderzijlvest

Op maandag 24 oktober was een groot aantal partijen, waaronder gemeenten, provincies, organisaties actief in (water)recreatie en vertegenwoordigers van “watergebruikers” uit het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest uitgenodigd om in gesprek te gaan over twee centrale vragen:‘Wat verwachten jullie van ons – naast de wettelijke taken –  in het beheer van vaarwegen en hoe zou dat in het beleid terug moeten komen?’ In de constructieve en open bijeenkomst zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over het vaarwegenbeleid binnen het werkgebied van Noorderzijlvest. Het was een zeer positieve bijeenkomst, waar oog was voor een mooie toekomst en gedeelde ambities voor de waterrecreatie in Groningen.

De actieve houding en aandacht van Noorderzijlvest voor (water)recreatie wordt zeer gewaardeerd. Er werd echter ook gezamenlijk vastgesteld dat er nog veel werk is te verzetten. De basis moet op orde. Er werd aan het waterschapbestuur meegegeven dat waterrecreatie geen sluitpost is, maar een duidelijke plek moet hebben aan de voorkant van projecten. Er is niet alleen een technische kant aan projecten/investeringen, maar ook een maatschappelijke kant. Onderkend werd dat waterrecreatie van waarde is voor brede welvaart. (Water)recreatie standaard opnemen in projectplannen maakt dat er met en voor bewoners en bezoekers wat te vieren valt. Dit draagt bij aan meer waterbewustzijn en kennis over wat waterschappen allemaal doen en betekenen. Gezien het nut van de bijeenkomst zal deze in toekomst worden herhaald.

Staande Mast Route-convenant Noord-Nederland

Al een aantal jaren geven diverse partijen aan dat het wenselijk zou zijn om in Noord-Nederland vergelijkbaar met West-Nederland afspraken over de Staande Mastroute vast te leggen in een routeconvenant. In de afgelopen periode hebben diverse verkennende gesprekken plaatsgevonden met een grote groep stakeholders bestaande uit betrokken beheerders en vertegenwoordigers van gebruikers. Tijdens een vervolgsessie met o.a. Cees van der Spek van Rijkswaterstaat, die bij de ontwikkeling en uitvoering van het convenant SMR West betrokken is, is de werkwijze in West Nederland gedeeld en besproken. Alle geconsulteerde partijen onderschrijven de voordelen van een eenduidige afsprakenset op o.a. bedieningstijden, afstemming van werkzaamheden en heldere communicatielijnen.

We maken nu de stap naar de volgende fase. In samenspraak met de Provincie Fryslân, de trekkende partij, hebben we op hoofdlijnen een stappenplan opgesteld om tot een  routeconvenant te komen. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt met onder andere een bijeenkomst met beheerders op de route. We zijn als Waterrecreatie Nederland blij dat we kunnen bijdragen aan het verbeteren van samenwerking en afstemming op dit deel van de Staande Mastroute.

Stremming Doorslag en Hollandsche IJssel

Het college van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft twee ontwerp verkeersbesluiten vastgesteld die betrekking hebben op de bevaarbaarheid van de Doorslag en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Van oktober 2022 tot april 2023 zal de vaarweg tussen de draaibrug in Montfoort en de Doorslagsluis in Nieuwegein volledig gestremd zijn. De stremming bij de Doorslagsluis loopt een maand langer door en is voorzien tot 1 mei 2023. Zoals eerder gemeld heeft Waterrecreatie Nederland samen met HISWA-RECRON en VNM gesproken met HDSR om de tweezijdige stremming en de tijdsduur van de werkzaamheden tot in het recreatieve vaarseizoen, zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Deze poging heeft niet geleid tot een kortere stremmingsperiode. Aangegeven is dat in de toekomst niet meer zo zijn dat twee volledige afsluitingen zijn, waardoor tussenliggende partijen als jachthavens, jachtverhuur onbereikbaar zijn over water. Dit leidt tot aanwijsbare economische schade zal leiden.

Aanleiding

De aanleiding voor de stremming, is dat de Montfoortse brug en de Doorslagsluis gerenoveerd worden. De draaibrug in Montfoort is namelijk toe aan een grondige opknapbeurt. De brug loopt in het zomerseizoen nog wel eens vast en qua uiterlijk is ook duidelijk te zien dat de laatste renovatie dateert uit 1982.

Het project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Aveco de Bondt. Na de werkzaamheden voldoet de brug weer aan de huidige machine- en veiligheidseisen en kan hij weer jaren mee. Om de stad en scholen goed bereikbaar te houden wordt tijdens de werkzaamheden een tijdelijke hulpbrug geplaatst. Ook de Doorslagsluis heeft een flinke opknapbeurt nodig. De laatste restauratie van deze sluis is al ruim 40 jaar geleden. Ook speelt hier een andere opgave. De sluis vormt namelijk in droge tijden een obstakel voor de aanvoer van voldoende zoetwater naar West-Nederland. Daarom laat het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de sluis zo restaureren dat onderwater, beneden de sluishoofden extra water kan worden aangevoerd. Om de overlast voor het vaarverkeer te verkleinen worden beide projecten zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen uitgevoerd.

Meer informatie

Afbeelding: De vaarweg (blauw) wordt gestremd op het traject tussen de stremmingsborden op de kaart.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

BRTN-acties oktober 2022

25 oktober 2022