BRTN-acties februari 20223

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Regio bijeenkomsten BRTN

Om dieper op de onderlinge en samenhangende BRTN-thema’s in te gaan zijn er in februari 3 regiosessies geweest: West-Midden, Noord en Zuid. In de reguliere BRTN-bijeenkomsten, waar alle deelnemers samen zijn, is er te weinig tijd om op regionale onderwerpen in te gaan. En onderwerpen die specifiek gelden voor een bepaalde regio sluiten vaak minder goed aan bij de andere provinciale deelnemers.

Tijdens de regio-overleggen is nu vooral stilgestaan bij werkzaamheden op en langs het water en de afstemming over de verbindende vaarroutes. Tijdens deze besprekingen blijkt eens te meer de meerwaarde van een goede afstemming  van opgaven die elkaars routes beïnvloeden en kennis van de ontwikkelingen binnen de verschillende provinciale deelnemers. Daarnaast draaiden de bijeenkomsten om de vertaling van de landelijke watersporttrends naar de regio’s

In regio Noord is extra aandacht geweest voor de vaarverbindingen via de turfvaartkanalen, vooral tussen Drenthe en Groningen, maar ook Friesland. In de regio West-Midden is extra stilgestaan bij de Noord-Zuid route vanaf Muiden via de Vecht tot aan Gorinchem via het Merwedekanaal. Deze vaarroute door het midden van het land had vroeger een eigen route-overleg. Uit de gevoerde gesprekken blijkt er duidelijk behoefte voor afstemming. Het overleg zal weer worden opgestart.
De stakeholders hiervoor worden dit voorjaar benaderd voor een eerste sessie.
In regio Zuid lag de focus vooral ook op vaarwegbeheer en toezicht op het water. Hierover werd kennis uitgewisseld en goede ervaringen gedeeld. Al met al kijken we terug op drie geslaagde bijeenkomsten.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

BRTN-acties februari 20223

27 februari 2023

BRTN-acties januari 20223

26 januari 2023