Werken met waterlandschappen: Ontwikkeling natuur hand in hand met ontwikkeling recreatie

Het onderzoeksproject Werken met waterlandschappen koppelt natuurinclusieve inrichting van grote wateren aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Dit gebeurt in eerste instantie op bestaande testlocaties (proeftuinen) in Nederland: het achteroeverconcept in Koopmanspolder (IJsselmeer), de dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke delta. In deze gebieden zoeken we watersport en (water)recreatie ondernemers en organisaties die willen meewerken aan de ontwikkeling van economie én natuur. Daarna wordt gekeken of de ontwikkelde concepten ook zijn toe te passen zijn op de rest van Nederland.

Het initiatief ‘Werken met waterlandschappen’ moet de regionale economie en de natuurlijke dynamiek van grote wateren en de omliggende gebieden met elkaar gaan verbinden. Voor de biodiversiteit is het belangrijk om land- en waternatuur in samenhang te beschouwen. Tegelijkertijd zijn die ecosystemen van meerwaarde voor de mensen die leven en werken rondom de grote wateren. In het onderzoeksproject staat economisch (mede)gebruik centraal in plaats van de publieke opgaven (bijv. waterberging, biodiversiteit of klimaatadaptatie).

Aanpak grote wateren

Het initiatief ‘Werken met waterlandschappen’ sluit aan bij de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Begin 2018 hebben de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de ambitie uitgesproken om tot 2050 diverse maatregelen te nemen die nodig zijn om te komen tot “toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie”. De maatregelen zijn voornamelijk gericht op het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen en zijn ondergebracht in de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Hoe?

Jaarlijks organiseert het project bootcamps om van elkaar te leren. Deelnemers leren hoe economisch gebruik en sociale innovatie gecombineerd kunnen worden met de ideeën uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren over inrichting en beheer van die wateren waarmee we hoogwaardige natuur en biodiversiteit beogen. Bijvoorbeeld als het gaat om dijkteruglegging, herbestemmen van slibrijk sediment en multifunctioneel ruimtegebruik in de overgangszone tussen land en water.

Experimenteren

De initiatiefnemers willen de ruimte nemen om te experimenteren, bijvoorbeeld door in overleg met lokale stakeholders gebieden op een creatieve manier in te richten, maar ook door veldonderzoek naar het herbestemmen van slibrijk sediment en door achteroevers adaptiever te ontwikkelen. Een van de plannen is om al tijdens de uitvoering tussenresultaten te bespreken en af te stemmen, zodat mogelijke verdienmodellen eerder in beeld komen.

Partners

In het ‘werken met waterlandschappen’ werken Wageningen Environmental Research (coördinator), Hogeschool Zeeland, Deltares, Stichting EcoShape, Waterrecreatie Nederland, Sportvisserij Nederland, Zeeuwse Natuur en Milieu Federatie, Wageningen Marine Research, NIOZ, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, provincie Zeeland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds samen. Het project duurt vier jaar (2021-2025) en is mogelijk door subsidie voor Publieke-Private Samenwerkingsinitiatieven (PPS) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

Deelname

Heb je interesse om als  watersport of (water)recreatie onderneming of organisatie rondom het gebied Koopmanspolder (IJsselmeer), Eems-Dollard of de Zuidwestelijke delta deel te nemen, neem dan contact met ons op via info@waterrecreatienederland.nl o.v.v. ‘Werken met Waterlandschappen‘.